01 / 10 / 2022

Şehitkamil İlçe Belediye Başkanlığı 5 arsayı satışa çıkardı!

Şehitkamil İlçe Belediye Başkanlığı 5 arsayı satışa çıkardı!

Şehitkamil İlçesi Beylerbeyi, Umut ve Burak Mahallelerinde bulunan 5 arsayı Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığı, satışa çıkardı.Toplam satış bedeli 14 milyon 509 bin 103 TL olarak belirlenen ihalenin satışı 23 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşecek.


Şehitkamil İlçesi Beylerbeyi, Umut ve Burak Mahallelerinde bulunan 5 arsayı Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığı, satışa çıkardı.Toplam satış bedeli 14 milyon 509 bin 103 TL olarak belirlenen ihalenin satışı 23 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşecek.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüz ölçümü, İmar Durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazların 23/11/2016 Çarşamba günü Saat:14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı Satışı yapılacaktır.


Taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır.

 

Şehitkamil İlçe Belediye Başkanlığı 5 arsayı satışa çıkardı!


 Arsaların toplam bedeli 14 milyon 509 bin 103 TL.


İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini 100,00TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerde aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;

A) İstekli gerçek kişi ise;

a)Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Noter tasdikli imza beyannamesi

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 

d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

h) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

d) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

f) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir

İhaleye iştirak edeceklerin,  istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi İhale Servisine en geç 23/11/2016 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmazlardan tablodaki sıra numarasına göre;1, 2, 4, 5 sıra numaralı taşınmazlara KDV uygulanmayacak sadece 3 sıra numaralı taşınmaza KDV uygulanacaktır.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.