05 / 02 / 2023

ÖİB Beyoğlu'ndaki tarihi hanı özelleştirecek!

ÖİB Beyoğlu'ndaki tarihi hanı özelleştirecek!

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Beyoğlu'ndaki Kemankeş Mahallesi'ndeki ahşap depo nitelikli tarihi hanı satış usulü ile özelleştirecek.


Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'ndeki Kemankeş Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 77 ada, 8 parseldeki 285,50 metrekare yüzölçümlü ahşap depo nitelikli tarihi han satış yöntemi ile özelleştiriliyor. 


İhale için son teklifler 10 Mayıs'a kadar gerçekleştirilecek. 
TAŞINMAZ “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR


Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ÖİB Beyoğlu


Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen taşınmaz “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.


İhale konusu

İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Kemankeş Mahallesi, 77 ada, 8 parseldeki 285,50 m2 yüzölçümlü taşınmaz


Geçici teminat bedeli

750 bin TL


İhale şartnamesi ve tanıtım dökümanı bedeli

3 bin TL


Son teklif verme tarihi

10 Mayıs 2018
1 - İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.


2 - İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.


3 - İhaleye konu taşınmaz hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli İdare’nin;


- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,


- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,


- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası


hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.


4 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.


İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır.


5 - İhaleye konu taşınmazın yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.


6 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.


7 - Ayrıca 0 312 585 82 30 numaralı telefondan, 0312 585 81 94 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.