Kocaeli Körfez'de satılık arsa! 58.3 milyon TL'ye!


 Kocaeli Körfez'de satılık arsa! 58.3 milyon TL'ye!

Körfez Belediye Başkanlığı,Barbaros - (Yarımca) Mahallesi'ndeki sanayi imarlı arsasını 29 Kasım'da satıyor...
Körfez Belediye Başkanlığı tarafından Körfez Barbaros - (Yarımca) Mahallesi'nde yer alan sanayi imarlı arsa ihale ile toplam muhammen bedeli 58 milyon 398 bin 400 TL olarak satılıyor. Belirlenen arsa için ihale 29 Kasım'da yapılacak.

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Körfez Belediye Başkanlığından:

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35. ve 36. Maddeleri uyarınca satış ihaleleri yapılacaktır.


  Kocaeli Körfez


GEREKLİ BELGELER

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli belgeler

 

GERÇEK KİŞİLERDEN

A - İÇ ZARF

İsteklinin ihale için teklif mektubu.

 

B - DIŞ ZARF

Geçici Teminatın Ödenmesinde:

a) Tedavüldeki Türk Lirası (Nakit),

b) Bankaların vereceği onaylı süresiz teminat mektubu,

İhale Şartname bedeline ait makbuz

Katılımcının Nüfus cüzdan sureti

Teklif Mektubunu havi iç zarf. (Mektup imzalı ve kaşeli olacak)

Katılımcının Kanuni ikametgahı (Türkiye'de tebligat için adres )

İstekliler adına vekalet ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin ihalelere katılma ve pey sürme ile ilgili yetkisi olacak şekilde vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi

Katılımcının imza sirküsü

Yabancı İstekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı)

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi düzenlemesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN


A - İÇ ZARF

İsteklinin ihale için teklif mektubu.


B - DIŞ ZARF

Geçici Teminatın Ödenmesinde:

a) Tedavüldeki Türk Lirası (Nakit),

b) Bankaların vereceği onaylı süresiz teminat mektubu,

İhale Şartname bedeline ait makbuz

Noter Tasdikli İmza Sirküleri

Teklif Mektubunu havi iç zarf. ( Mektup imzalı ve kaşeli olacak)

Katılımcının Kanuni ikametgahı (Türkiye'de tebligat için adres )

Tüzel kişilerde idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan 2017 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair onaylı belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri verilmesi şarttır.

Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi

Ticari Sicil Gazete (onaylı)

Yabancı İstekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı)

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan Tüzel kişilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi düzenlemesi.


İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 28.11.2017 Tarih, saat 15:00’ a kadar, Körfez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermek zorundadır.

İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını en geç 28.11.2017 Tarih, saat 15:00'a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 5000.00 TL. Karşılığında, Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilir.

Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamı peşin olmakla birlikte alıcı talep ettiği takdirde, %25 ini, Belediyemize peşin olarak yatıracaktır. Kalan %75 lik bedelini 365 takvim günü sürede eşit taksitler Belediyeye yatırılacaktır.

İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.Kocaeli Körfez satılık arsa fiyatları , Kocaeli Körfez satılık sanayi imarlı arsa ,

Hemen Teslim 4 proje