Kocaeli Kartepe'de 11,2 milyon TL'ye satılık gayrimenkuller!


 Kocaeli Kartepe'de 11,2 milyon TL'ye satılık gayrimenkuller!

Kocaeli Kartepe'de 3 farklı mahallede yer alan taşınmazlar toplam satış bedeli 11 milyon 209 bin 530,50 TL olarak satışa sunuluyor. İhale 15 Haziran'da gerçekleştirilecek.
 Kocaeli Kartepe'de Çiftlik, Ş. Uzunbey Kumla Çiftliği, Sarımeşe Mahalleleri'nde bulunan tarım, ticaret, orta öğretim tesis alanları 15 Haziran'da ihele ile satışa çıkıyor.  Kartepe Belediye Başkanlığı tarafından satışa sunulan taşınmazların toplam satış bedeli 11 milyon 209 bin 530,50 TL olarak belirlendi.   Kocaeli Kartepe


Kartepe Belediye Başkanlığından:

Aşağıda niteliği belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.İHALE YERİ: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dicle Caddesi No: 12 Kartepe/KOCAELİ adresindeki Belediyemiz Hizmet Binasının 3. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz, 6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli), 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2017 yılına ait), 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

* Taşınmaza ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce 14.06.2017 Çarşamba günü saat 17:00'ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne Ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.Kocaeli Kartepe satılık gayrimenkul , Kocaeli Kartepegayrimenkul fiyatları , Kocaeli Kartepe taşınmaz ihaleleri 2017 ,

Hemen Teslim 4 proje