Kocaeli Defterdarlığı'ndan satılık 8 arsa! 21.3 milyon TL'ye!


 Kocaeli Defterdarlığı'ndan satılık 8 arsa! 21.3 milyon TL'ye!

Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü ve Gebze Emlak Müdürlüğü toplamda 8 arsayı satışa çıkarıyor... 

 

Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü ve Gebze Emlak Müdürlüğü toplamda 8 arsayı satışa sunuyor. Arsaların bedeli  21 milyon 337 bin TL oalrak belirlendi. 

 


  Kocaeli Defterdarlığı


 

1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen mülkiyeti Hazineye ait 8 (Sekiz) adet taşınmazın satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı No:48 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Kocaeli Defterdarlığı hizmet binasının zemin katındaki İhale Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a- Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin alındısı),

b- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (İlgili muhtarlık ya da nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi),

c- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

ç- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,

d-Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri kuruluşundan 2017 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.

3- Satışı yapılacak taşınmazlardan 8. sıradaki taşınmaz boştur. 1. sıradaki taşınmaz üzerinde Hazineye ait olmayan otopark bulunmaktadır. . 2. sıradaki taşınmaz üzerinde Hazineye ait olmayan 1 adet tek katlı prefabrik ev ve tarla bulunmaktadır. 3. sıradaki taşınmaz üzerinde Hazineye ait orman emvali çeşitli cins ve sayıda ağaç bulunmaktadır 4. sıradaki taşınmaz üzerinde Hazineye ait olmayan 2 katlı betonarme bina ve ahır bulunmaktadır. 5. sıradaki taşınmaz üzerinde ekili tarla bulunmaktadır. 6. sıradaki taşınmaz üzerinde Hazineye ait olmayan muhtelif sayıda kavak ağacı ve tek katlı yığma bina bulunmaktadır. 7. sıradaki taşınmaz üzerinde Hazineye ait olmayan kulübe ve ekili tarla bulunmaktadır. Taşınmazlar üzerindeki Hazineye ait olmayan yapıların tahliyesinden Hazine sorumlu değildir.

4- İhale şartnameleri mesai saatleri dahilinde Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü ve Gebze Emlak Müdürlüğü servislerinde bedelsiz görülebilir.

5- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce iadeli taahhütlü veya imza karşılığı İzmit/Gebze Emlak Müdürlüğüne veya Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7- Ortak katılım halinde Komisyona 2017 yılı Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ibraz edilecektir.

8- Satılacak taşınmazların ihale bedeli 5.000,00-TL'sına kadar olanlar bu bedel dahil peşin, bu bedelin üzerinde olanlar ise tamamı peşin ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 1/4 'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda taksitle ödenebilir. Satılacak taşınmazlar için müşteriden KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca satılan taşınmaz mal satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

9- İhale ilanı http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.kodef.gov.tr adresinde görülebilir. İlan olunur.Kocaeli Defterdarlığı satılık arsa , Kocaeli satılık arsa fiyatları ,

Hemen Teslim 4 proje