28 / 09 / 2022

Antalya Büyükşehir 3 arsayı 42.6 milyon TL'ye satılıyor!

Antalya Büyükşehir 3 arsayı 42.6 milyon TL'ye satılıyor!

Kepez İlçesi'ne bağlı Kepez Mahallesi'ndeki 3 arsa Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale ile satışa sunuluyor. İhale 19 Temmuz'da yapılacak.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Kepez İlçesi'ne bağlı Kepez Mahallesi'ndeki 3 arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 42 milyon 680 bin TL olarak belirlenen arsaların ihalesi 19 Temmuz'da gerçekleştirilecek. 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


1 - İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan aşağıda tapu kaydı ve plan durumu belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.


Antalya Büyükşehir 3 arsayı 42.6 milyon TL


2 - Şartnameler Antalya Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan mesai saatleri içinde temin edilebilir.


3 - İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.


4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.


GERÇEK KİŞİLERDEN:


4.1- Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,


4.2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,


4.3- Noter tasdikli imza sirküleri,


4.4- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)


4.5- Yabancı İstekli gerçek kişiler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.


4.6- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.


4.7- Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)


TÜZEL KİŞİLERDEN:


4.8- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.


4.9- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.


4.10- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)


4.11- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)


4.12- Yabancı İstekli tüzel kişiler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı


4.13- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.


4.14- Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)


5 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması.


6 - Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.


7 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.


8 - Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 19.07.2018 Perşembe günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.


Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.