Kastamonu Taşköprü'de inşaat ihalesi! 41.2 milyon TL'ye!

 Kastamonu Taşköprü'de inşaat ihalesi! 41.2 milyon TL'ye!

Kastamonu Taşköprü Belediyesi, Gizlice Mahallesi'ndetoplam muhammen bedeli 5 milyon 929 bin 239,87 TL bedelle kat karşılığı inşaat yaptırıyor...


Kastamonu İli Taşköprü Belediye Başkanlığı tarafından Gizlice Mahallesi 158 ada 46 nolu taşınmazda kat karşılığı inşaat yapım işi 11 Nisan'da ihale ediliyor. İnşaat kapsamında  konut, ticaret (dükkan) merkezi, kapalı otopark ve sosyal tesis, inşa edilmesi ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi de yapılacak.


İnşaat işinin toplam muhammen bedeli 5 milyon 929 bin 239,87 TL olarak belirlendi. 


KASTAMONU TAŞKÖPRÜ İLÇESİ GİZLİCE MAHALLESİ 158 ADA 46 PARSEL NOLU TAŞINMAZDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR


Kastamonu İli Taşköprü Belediye Başkanlığından:


1 - İHALE KONUSU OLAN İŞİN NİTELİĞİ, YERİ, MİKTARI: Mülkiyeti Kastamonu ili Taşköprü Belediye Başkanlığına ait olan, Gizlice Mahallesi 158 ada 46 nolu taşınmaz üzerine kat karşılığı konut, ticaret (dükkan) merkezi, kapalı otopark ve sosyal tesis, inşa edilmesi ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin yapılması işidir.
 Kastamonu Taşköprü2 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI: İhale şartnamesi Harmancık Mahallesi Muzafferettin Gazi Caddesi No: 2 Taşköprü/ KASTAMONU” adresindeki, Taşköprü Belediye Başkanlığı Binasında Fen İşleri Müdürlüğü’nden 3.000,00 (üçbin) TL. bedel ödenerek alınabilecektir ve aynı adreste bedelsiz olarak görülebilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.)


3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI: İhale, 11.04.2018 tarih Çarşamba günü, saat 14.00 de “Harmancık Mahallesi Muzafferettin Gazi Caddesi No: 2 Taşköprü/KASTAMONU” adresindeki, Taşköprü Belediye Başkanlığı Binası, Encümen Salonunda yapılacaktır.


2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak sıralı olarak belirlenen bağımsız bölümlerin artırımı suretiyle ihale edilecektir. Artırım yapılacak İkinci teklifler de kapalı zarf usulü ile alınacaktır.


4 - TAHMİN EDİLEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ: Toplam inşaat alanına göre, İnşaat Bedeli ve Çevre Düzenleme bedeli toplamı yaklaşık maliyet bedeli olarak alınmış olup buna göre, Yaklaşık Maliyet (Takribi bedel) 41.285.916,60 TL (Kırkbirmilyon ikiyüzseksenbeşbin dokuzyüzonaltı Türk Lirası altmış kuruş )’dır.


Belediye Encümeni 02.01.2018 tarihli olurlarıyla oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonu Raporuna göre arsa m2 birim fiyatı 275,00 TL (ikiyüzyetmişbeşTürk Lirası) den toplam 5.929.239,87 TL ((Beşmilyon dokuzyüzyirmidokuzbin ikiyüzotuzdokuz Türk Lirası Türk Lirası seksenyedi kuruş )’dir.


Buna göre toplam yaklaşık maliyet, inşaat yapım bedeli+arsa bedeli+muhammen bedelin toplamı olan 47.215.154,85 TL (Kırkyedimilyon ikiyüzonbeşbin yüzellidört Türk Lirası seksenbeş kuruş )’dır.


Geçici teminat bedeli yaklaşık maliyet, arsa bedelinin toplamı ve muhammen bedel toplamının % 3’ü 1.416.454,65 (Birmilyon dörtyüzonaltıbin dörtyüzellidört Türk Lirası altmışbeş kurus) olan’dır.


5 - İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELERİN NELER OLDUĞU:


5.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:


5.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.


5.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.


5.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


5.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


5.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.


5.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.


5.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


5.1.7. İhale dosyası bedelinin ödendiğine dair makbuz


5.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


5.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:


İhale muammen bedelinin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,


Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.


5.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:


İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;


a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,


b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.


Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;


a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,


b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,


c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.


Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


5.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:


İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;


a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,


b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.


İsteklinin cirosunun muammen bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise muammen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.


Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


5.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


5.3.1. İş deneyim belgeleri:


Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında ihale muammen bedelin %70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


5.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:


5.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:


11.06.2011 tarih ve 27961 satılı R.G. yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği"nde yer alan B-III Grubu işler Benzer İş olarak kabul edilecektir. Bu ihale kapsamında tadilat, dekorasyon, onarım, sondaj, güçlendirme, montaj vb. yapım işlerine ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.


5.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:


Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan isteklilerin diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır. Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tesvik için sunulması halinde mezuniyetten sonra geçen sürenin 15 yıldan fazlasının değerlendirilmeye alınabilmesi için teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.


6 - KAPALI TEKLİF USULÜ İLE YAPILACAK İHALELERDE, TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ: Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usul ile yapılır. Teklif ve ihale zarfları 11.04.2018 tarih Çarşamba günü saat 14.00’e kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Fen İşleri Müdürlüğü’ne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İdarenin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İdareye verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresi’nin saat ayarı esastır.


7 - İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)