25 / 09 / 2022

Kartal Emlak Müdürlüğü'nden 3 yıllık kiralık 3 arazi!

Kartal Emlak Müdürlüğü'nden 3 yıllık kiralık 3 arazi!

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kartal Emlak Müdürlüğü tarafından 3 gayrimenkul 3 yıllığına kiraya veriliyor.


İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kartal Emlak Müdürlüğü, Kartal ve Şile'deki 3 araziyi kiralıyor... Kartal ve Şile'de yer alan arazilerin kiralama ihalesi 4 Aralık'ta yapılacak.


İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN    


                   

KARTAL EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER  (Bu taşınmazların kira ihalesi 04/12/2018 günü yapılacaktır.)                                                 


        

Kartal Emlak Müdürlüğü


1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile gösterilen gün ve saatte kiraya çıkarılmıştır.     


                                               

2-  İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;                                                    

(a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir ) taşıması gerekmektedir.                                                    

(b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla  nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,                                                     

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.     


                                               

3-İhale ilanı www.istanbul.csb.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye ait şartname  Müdürlüğümüzde görülebilir.                                                     

4- İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedeli hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılabilir.      


                                               

5- Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.