17 / 06 / 2024

İstanbul Defterdarlığı 5 gayrimenkulü 28.8 milyon TL'ye satıyor!

İstanbul Defterdarlığı 5 gayrimenkulü 28.8 milyon TL'ye satıyor!

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Çatalca, Beylikdüzü ve Eyüpsultan İlçesi'nde yer alan 5 gayrimenkul ihale ile satışa sunuyor. İhale 19 Temmuz'da yapılacak.


İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Çatalca, Beylikdüzü ve Eyüpsultan İlçesi'nde yer alan 5 gayrimenkul ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 28 milyon 870 bin TL olarak belirlenen gayrimenkullerin ihalesi 19 Temmuz'da yapılacak.


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR


İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


MARMARA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazların satış ihalesi 19/07/2018 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)


İstanbul Defterdarlığı 5 gayrimenkulü 28.8 milyon TL


1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa çıkarılmıştır.


2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;


a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.


b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,


Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.


3 - Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.


4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde (http://istanbuldefterdarligi.gov.tr) ve müdürlüğümüzde görülebilir.


5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle yatırılabilir.


6 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.


7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.


8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.