15 / 07 / 2024

Maltepe Bağlarbaşı'nda satılık arsa! 14.4 milyon TL'ye!

Maltepe Bağlarbaşı'nda satılık arsa! 14.4 milyon TL'ye!

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Maltepe Bağlarbaşı'da yer alan arsayı ihale ile satışa sunuyor. İhale 10 Temmuz'da yapılacak...


İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Maltepe İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi sınırları içerisindeki Narlı Çiftliği mevkiide yer alan 2 bin 408,88 metrekare büyüklüğündeki arsa ihale ile satışa sunuluyor.


Toplam muhammen bedeli 14 milyon 460 bin TL olarak belirlenen arsanın satış ihalesi 10 Temmuz 2018 tarihinde saat 11:00'de yapılacak.GAYRİMENKUL SATILACAKTIR


İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


KARTAL EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKUL (Bu taşınmazın satış ihalesi 10/07/2018 günü yapılacaktır.)


Maltepe Bağlarbaşı


1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 vd. maddelerine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile yukarıda belirtilen gün ve saatte satışa çıkarılmıştır.


2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;


a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.


b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,


Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.


3 - Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir.


4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde (www.ist-def.gov.tr) ve Müdürlüğümüzde görülebilir.


5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.


6 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.


7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.


8 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.