İBB'den Şişli'de satılık apartman! 7.2 milyon TL'ye!


 İBB'den Şişli'de satılık apartman! 7.2 milyon TL'ye!

İBB Emlak Müdürlüğü Şişli'de 10 katlı bir apartmanı muhammen bedeli 7 milyon 200 bin TL olarak satışa çıkardı. Apartmanda 1 mağaza ve 8 daire yer alıyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Emlak Müdürlüğü, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan Şişli ilçesinde bulunan 10 katlı kargir apartmanı  27 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 13:00'te satıyor. Apartmanda 1 mağaza ve 8 daire yer alıyor. 


İBB Emlak Müdürlüğü'nün satışa çıkardığı apartmanın geçici teminat bedeli 216 bin TL, muhammen bedeli ise 7 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. İHALE İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Taşınmaz Satışı YAPILACAKTIR.


Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın (Apartman) satışı işinin ihalesi yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No: 3454

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:a) İli: İstanbul     

b) İlçesi: Şişli                                     

c) Cinsi: Apartman 


d) Niteliği: 10 kat, bir mağaza 8 meskenli kargir apartman    e) Ada No: 610                                   

f) Parsel No: 17


g) Arsa Alanı: 112,50 m²    

h) Hali Hazır Durumu: Boş                

ı) Vakfiye: Yok                                         


j) İmar Durumu: Ticaret                                                         


k) Bağımsız Bölüm Bilgileri:

Kat No   Bağ. Böl. No   Nitelik     Arsa Payı

Zemin    1               Mağaza     36/648

    1                 2               Mesken     36/648    

    2    3               Mesken     90/648

    3                 4               Mesken     90/648

    4    5               Mesken     90/648

    5                 6               Mesken     90/648

    6    7               Mesken     90/648

    7                 8            Mesken     90/648

  Çatı    9               Mesken     36/648

l) Adres (Cadde-Sokak-No):    Cumhuriyet Cad. İnönü Mah. Letafet Apt. No:89 Harbiye - Şişli

3) Muhammen Bedeli:    7.200.000.-TL

4) Geçici Teminatı:       216.000.-TL

5) İhale 


Tarihi ve Saati:    27 Aralık 2017 – 13:00             


Son teklif verme saati: 13:00

6)


 İhalenin Yapılacağı Yer:    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul7) İhale Usulü:    2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü8) İhale şartnamesi: Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. 

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:3 Bakırköy/İSTANBUL

Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33

100.-TL9) Şartname Bedeli:    Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. 

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:3 Bakırköy/İSTANBUL

Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33

100.-TL10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf 

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

d)Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını ihale günü (27 Aralık 2017 ) en geç saat 13:00’a kadar Belediye Encümeni’ne    ( İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.14) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL ) başvurmaları gerekmektedir. 15) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İBB Şişli satılık apartman , İBB şişli ihaleler ,