30 / 05 / 2023

Gebze Belediyesi'nden satılık arsa! 21.6 milyon TL'ye!

Gebze Belediyesi'nden satılık arsa! 21.6 milyon TL'ye!

Gebze Belediyesi tarafından M.Paşa (Y.Kent) mahallesinde yer alan müstakil parsel ihale usulü ile satışa sunuluyor. İhale 22 Ekim'de yapılacak...


Gebze Belediyesi, M.Paşa (Y.Kent) mahallesinde yer alan müstakil parseli ihale ile satıyor. İhale 22 Ekim'de gerçekleştirilecek. Gebze Belediyesi, M.Paşa (Y.Kent) mahallesinde yer alan müstakil parseli ihale ile satışa sunuyor. Toplam muhammen bedeli 21 milyon 698 bin 635 TL olarak belirlenen gayrimenkulün satış ihalesi 22 Ekim 2018 tarihinde yapılacak.

MÜSTAKİL PARSEL SATILACAKTIR


Gebze Belediye Başkanlığından:


İlçemiz M.Paşa (Y.Kent) mahallesinde bulunan aşağıda listelenmiş mahalle, pafta, ada, parsel numarası, alan, imar durumu, muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli yazılı, I adet imar parseli satışa çıkarılmıştır,


İhale, Taşınmaz Satış Şartnamesinde belirtilen hususlar doğrultusunda Güzeller Mahallesi, Bahar Caddesi, No:1 Gebze adresinde Gebze Belediyesi Ana lli/met Binası 3. Katta bulunan Belediye Encümeni Toplantı salonunda aşağıda belirtilen gün ve saatle Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı D.İ K.'nun 36, Maddesi kapsamında kapalı teklif usulüne göre yapılacaktır.


Gebze BelediyesiİHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI:


I.    İsteklilerde aranacak belgeler


a} GERÇEK KİŞİLERDEN


1,    Teklif Mektubu (İmzalı)


2,    Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)


3,    İhale dosya bedeli makbuzu


d. İkametgâh Belgesi


5.    Nüfus cüzdan sureti


6.    Noter tasdikli imza beyannamesi


7.    Gebze Belediyesinden borcu yoktur veya vadesi geçmiş borcu yoktur belgesi


8.    Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi


9.    Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi


h) TÜZEL KİŞİLERDEN


1.    Teklif Mektubu (imzalı ve kaşeli)


2.    Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)


3.    İhale dosya bedel i makbuzu


4.    Tebligat için adres beyanı


5.    İhale yılına ait Mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğü, Ticaret ve/veva Sanayi Odası, Ticaret Sicil Müdürlüğü veya ilgili makamdan) tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge


6.    Noter tasdikli şirket yetki belgesi ve imza sirküleri


7.    Gebze Belediyesinden borcu yoktur veya vadesi geçmiş borcu yoktur belgesi


8. Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi


9,    Ortak katılım olması bul inde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi


10.    Ticaret Sicil Gazetesi


2.    ihaleye ait dosya t.000,00 TL bedelle Emlâk ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.


3.    Muhammen bedel Üzerinden %3 oranında geçici teminat alınacaktır,


4.    İstekliler, şartname ve yukarıda îstenen bütün bilgi ve belgelerin ası Harını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp dosyalarım en geç ihale günü saat 14;00'a kadar, Gebze Belediyesi Emlak ve İsi i m lak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı suale kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ulaşması şarttır).


5.    İhale bedelinin tamamı peşin olarak ödenecek ve bu bedel üzerinden ihale karar pulu alınacaktır.


6.    Tapu devrini almak için satışa konu belediyeye ait parsel kredi almak amacıyla gösterilemez.


7.    İhale Komisyonu mahiyetinde olun encümenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu. 2886 sayılı yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.