01 / 03 / 2024

Gaziantep Büyükşehir'den satılık 4 arsa! 26.7 milyon TL'ye!

 Gaziantep Büyükşehir'den satılık 4 arsa! 26.7 milyon TL'ye!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2 mahallesindeki 4 arsasını ihale ile toplam muhammen bedeli 26 milyon 784 bin 874 TL olarak satışa sunuyor...


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 15 Temmuz ve Umut Mahallesi'nde yer alan 4 arsa ihale ile 14 Mart'ta satışa sunuluyor. Arsaların toplam muhammen bedeli 26 milyon 784 bin 874 TL olarak belirlendi. TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


1 - İHALENİN KONUSU:


Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m² rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.  Gaziantep Büyükşehir2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:


İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ayrı ayrı ihale edilecektir.3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:


İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.


 


4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:


İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, yukarıda belirtilen yerlere ait % 3 geçici teminat tutarlarını Belediyemiz Veznesine nakden yatıracak veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi birisini başvuru dosyalarında sunacaklardır 40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır. İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen % 3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.


İhaleye % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:


Söz konusu yerlerin ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacaktır.


İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeleri ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.


6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:


Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.


A) İÇ ZARF


İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.


a) Teklif Mektubu,


b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.


B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI


Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.


C) DIŞ ZARF


Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.


a) Teklif mektubunu içeren İç zarf


b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge


c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname


d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)


e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi


f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2018 Yılı)


g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir


h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,


ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)


i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri


j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.


D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI


Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.


İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.