Ergene Belediyesi'nden satılık arsa! 12 milyon TL'ye!


Ergene Belediyesi'nden satılık arsa! 12 milyon TL'ye!

Ergene Belediyesi tarafından Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinde yer alan arsa ihale usulü ile satışa çıkıyor. İhale 6 Kasım 2018 tarihinde yapılacak.Ergene Belediye Başkanlığı tarafından Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 195 ada 25 parsel nolu müstakil arsa nitelikli gayrimenkul ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 12 milyon 165 bin 505,44 lira olarak belirlenen arsanın ihalesi 6 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. 


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR


Ergene Belediye Başkanlığından:1- İlçemiz Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 195 ada 25 parsel nolu müstakil arsa nitelikli taşınmaz, Ergene Belediye Encümeninin 02.10.2018 tarih ve 637 nolu kararı ve Belediye Meclisinin 03.06.2015 tarih ve 106 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile 06.11.2018 tarihinde Salı günü ihale edilerek satılacaktır.


2 - Satışa konu taşınmaz bilgileri aşağıda olup, tahmin edilen satış bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir. Satışlar KDV'den istisna olup, KDV alınmayacaktır.


 Ergene Belediyesi


3 - İhale Ergene Belediyesi Hizmet Binasında (Ulaş Mah. Atatürk Bulvarı Belediye Hizmet Binası) İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhale ile ilgili İhale Şartnamesi ve Ekleri Ergene Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.


4 - İhale konusu taşınmazların satış bedeli peşindir.


5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.


a) Teklif Mektubunu içeren iç zarf,


b) Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti,


c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı,


d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,


e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü,


f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi,


g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat,


h) Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname,


i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b),(c),(d),(e),(f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)


j) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.


k) Ergene Belediyesine borcu olmadığına dair belge,


l) İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesini inceleyerek ihale saatinden önce katılmak istedikleri her bir taşınmaz için ayrı ayrı 200,00TL şartname bedeli yatırmak üzere Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları ve makbuzu ihale evrakları içerisine konulması gerekmektedir.


6 - Taşınmazlar Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunduğundan, taşınmazları satın almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimciler gerek 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve Organize Sanayi Bölgelerinin faaliyetlerine ait diğer mevzuat hükümlerine ve gerekse Velimeşe Organize Sanayi Bölgeleri Müteşebbis Heyeti Kararlarına bağlı kalınması gerektiğinden, ihale öncesi katılımcıların Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden “VELİMEŞE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ARSA SATIŞI VE FAALİYET UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BAŞVURU EVRAKLARI” ve Yönetim Kurulundan alınan parsel satın alma başvurusunun yapılmış olması ve satın alma işlemi gerçekleştiği takdirde Kabul edildiğine dair yazı.


7 - İhale bedeli, ihaleyi alanın tebliğ tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde belediyemize ait ilgili banka hesaplarına yatırılacaktır.


8 - İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını istenilen belgelerle birlikte en geç 05/04/2018 Perşembe günü saat: 12.00’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle Kabul edilmeyecektir.


9 - İhale Komisyonu(Belediye Encümeni) gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


10 - İhaleye katılmak isteyen katılımcıların mutlaka bu maddedeki şartları Kabul ederek yerine getirmeleri, aksi takdirde ihale sonuçlandıktan sonra hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.Ergene Belediyesi satılık arsa , satılık arsa Ergene , Ergene arsa ihale ,