Çorlu Belediyesi'nden satılık 8 gayrimenkul! 13.8 milyon TL'ye!


Çorlu Belediyesi'nden satılık 8 gayrimenkul! 13.8 milyon TL'ye!

Çorlu Belediye Başkanlığı, Çorlu ve Ergene İlçelerinde yer alan 7 arsa ve 1 tarlayı ihale ile satıyor. İhale 31 Ekim'de gerçekleştirilecek.Çorlu Belediye Başkanlığı tarafından Çorlu ve Ergene İlçelerinde yer alan 7 arsa ve 1 tarla ihale ile satılıyor. Toplam muhammen bedeli 13 milyon 806 bin 500 lira olarak belirlenen gayrimenkullerin satış ihalesi 31 Ekim 2018 tarihinde yapılacak.TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


Çorlu Belediye Başkanlığından:


1 - Tekirdağ İli Çorlu İlçesi, Ek'li listede yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ihale edilmek suretiyle satış işlemi yapılacaktır.


2 - İsteklilerin, 31 Ekim 2018 tarihinde Ek'li listede belirtilen saatte Reşadiye Mah. Salih Omurtak Caddesi No: 139 adresindeki Çorlu Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen üyeleri huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Saat ayarı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu saat ayarıdır.


Çorlu Belediyesi

 

3 - Taşınmazların tahmin edilen muhammen satış bedelleri Ek'li listede yazılıdır. (KDV Kanununun 17/4-p maddesine göre KDV’den istisnadır)


4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü aşağıda yazılı belgeleri Encümen üyeleri huzurunda ibraz etmeleri gereklidir.


Gerçek Kişilerden:


a) Kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus Cüzdan Sureti/fotokopisi


b) Tebligat için adres beyanı


c) Noterden imza beyannamesi ve ihaleye vekâleten katılacaklardan noterden vekâletname (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)


ç) 2886 Sayılı D.İ.K. Hükümlerine göre ihaleye katılmama cezası almadığına dair taahhütname


d) Çorlu Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müd. alınmış belge


e) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı kanunda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler


f) Geçici teminatın belediye veznesine yatırıldığına dair ödeme makbuzu veya geçici teminat miktarında banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat mektubu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunda belirtilen şartları sağlayan veya öngörülen teminat değeri taşıyan belge


g) Şartname ücretinin yatırıldığına dair makbuz


ğ) İstekli, yetkili veya vekili tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi


h) Adli Sicil Kayıt Belgesi


Tüzel Kişiliklerden


a) Tebligat için adres beyanı,


b) İhaleye girmeye yetkilinin noterden alınmış imza sirküsü ve ihaleye vekâleten katılacaklardan noterden alınmış vekâletname (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır)


c) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge 

ç) Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği


d) Geçici teminatın belediye veznesine yatırıldığına dair ödeme makbuzu veya geçici teminat miktarında banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat mektubu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen şartları sağlayan veya öngörülen teminat değeri taşıyan belge


e) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı kanunda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler


f) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,


g) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,


ğ) Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,


h) 2886 Sayılı D.İ.K. hükümlerine göre ihaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname


ı) Çorlu Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müd. alınmış belge


i) Şartname ücretinin yatırıldığına dair makbuz


j) İstekli, yetkili veya vekili tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi


k) Adli Sicil Kayıt Belgesi (İhaleye Tüzel kişilik adına girilmek istenildiğinde ortaklarının veya şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin)


5 - İhaleye katılamayacak olanlar:


2886 sayılı DİK 6. maddesi 1 fıkrası a, b, c bentlerinde yazılı kimseler ile bu şahısların ortakları ile bu kanun ve diğer kanunlar gereğince sürekli veya geçici olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girip ihaleyi kazanmaları durumunda ihale iptal edilerek teminatları gelir kaydedilir.


6 - İhaleye ilişkin Şartname ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde Reşadiye Mah. Salih Omurtak Caddesi No: 139 adresindeki Çorlu Belediyesi Hizmet Binasında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ve 100 TL (YüzTürkLirası) ücret karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

7 - İdare gerekli gördüğü takdirde belge/belgeleri noter tasdikli isteyebilir.


8 - İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Çorlu Belediyesi satılık gayrimenkul , Çorlu Belediyesi gayrimenkul , Çorlu Belediyesi ihale ,