27 / 01 / 2023

Tekirdağ Velimeşe OSB'de satılık arsa! 12 milyon TL'ye!

Tekirdağ Velimeşe OSB'de satılık arsa! 12 milyon TL'ye!

Tekirdağ - Ergene Belediyesi, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinde bulunan arsa ihale ile satışa sunuluyor. İhale 13 Aralık'ta yapılacak...


Tekirdağ - Ergene Belediye Başkanlığı tarafından Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 195 Ada 25 Parsel nolu müstakil arsa nitelikli taşınmaz ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 12 milyon 165 bin 505 lira olarak belirlenen arsanın satış ihalesi 13 Aralık'ta yapılacak.


ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Tekirdağ - Ergene Belediye Başkanlığından:


1- İlçemiz Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 195 Ada 25 Parsel nolu müstakil arsa nitelikli taşınmaz, Ergene Belediye Encümeni’nin 13.11.2018 tarih ve 699 No.lu Kararı ve Belediye Meclisinin 03.06.2015 tarih ve 106 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 13.12.2018 tarihinde Perşembe günü ihale edilerek satılacaktır.


2- Satışa konu taşınmaz bilgileri aşağıda olup, Tahmin Edilen Satış Bedeli, Geçici Teminat Miktarı, İhale Tarihi ve Saati aşağıda belirtilmiştir. 


Tekirdağ Velimeşe OSB


3- Taşınmazların tahmin edilen muhammen satış bedelleri aşağıda yazılı olup, KDV Kanunun 17/4-p maddesine göre Belediyemizin ihale ile yaptığı

satışlar KDV’den istisna olup, KDV alınmayacaktır.

4- İhale Ergene Belediyesi Hizmet Binasında (Ulaş Mah. Atatürk Bulvarı Belediye Hizmet Binası) İhale Komisyonunca (Encümenince)

yapılacaktır. İhale ile ilgili İhale Şartnamesi ve Ekleri Ergene Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

5- İhale konusu taşınmazın satış bedeli peşindir.

6- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif Mektubunu içeren iç zarf,

b) Gerçek kişinin Kanuni ikametgah (yerleşim yeri) belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi/sureti,

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmelerine ilişkin şartları taşıdığını belirten belge ve tebligat için Türkiye sınırlarında adres

beyanı,

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar

Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna

dair belge,

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü,

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen

kişinin noter tasdikli imza beyannamesi,

g) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen oranda Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

h) Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname,

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f), ve

(h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

j) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil

şerhini havi olması gerekmektedir.

k) Ergene Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Ergene Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge,

l) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini inceleyerek ihale saatinden önce taşınmaz için 200,00-TL. (İkiyüzTürkLirası) şartname bedeli

yatırmak üzere Emlak ve İstimlak Md.ne başvurmaları ve makbuzlarını ihale evrakları içerisine eklemeleri gerekmektedir.


7- Taşınmaz Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunduğundan, taşınmazı satın almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimciler, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve Organize Sanayi Bölgelerinin faaliyetlerine ait diğer mevzuat hükümlerine ve Velimeşe Organize Sanayi Bölgeleri Müteşebbis Heyeti Kararlarına bağlı kalınması gerektiğinden, ihale öncesi Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden, “VELİMEŞE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ARSA SATIŞI VE FAALİYET UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BAŞVURU EVRAKLARI”nı almış ve Yönetim Kuruluna parsel satın alma başvurusunu yapmış olmalıdırlar. Ayrıca taşınmazları satın almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimcilerin, satın alma işlemi gerçekleştiği takdirde, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden satışın uygun kabul edildiğine dair yazı getirmeleri gerekmektedir.


8- İhale bedeli, ihaleyi alanın tebliğ tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde belediyemize ait ilgili banka hesaplarına yatırılacaktır.


9- İhaleye iştirak edeceklerin, teklif zarflarını istenilen belgelerle birlikte en geç 13.12.2018 Perşembe günü, Saat: 14:00’a kadar Belediyemiz Emlak

ve İstimlak Müdürlüğü’ne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan

başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.


10- İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.


11- İhaleye katılmak isteyen katılımcıların, tüm bu maddelerde yer alan şartları kabul ederek mutlaka yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde ihale sonuçlandıktan sonra hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.


12- Bu ilanda yazılı bulunmayan hususlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabidir.


İş bu ilan 12 ( on iki) maddeden ibarettir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.