Elazığ'da 105.4 milyon TL'lik satılık arsa ihalesi!


Elazığ'da 105.4 milyon TL'lik satılık arsa ihalesi!

Elazığ İl Özel İdaresi Encümeni, Cumhuriyet Mahallesi Malatya Yolu Caddesi'nde bulunan arsayı 105 milyon 425 bin 100 TL'den satışa çıkardı.Elazığ İl Özel İdaresi Encümeni, Cumhuriyet Mahallesi Malatya Yolu Caddesi'nde bulunan arsayı satışa çıkardı.  İhalesi 16 Aralık'a ertelenen arsanın satış bedeli 105 milyon 425 bin 100 TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Elazığ İl Özel İdaresi Encümeninden:

1 - İdarenin;

a) Adresi: İl Özel İdaresi Çaydaçıra Mah. Emsal Sokak No: 9 ELAZIĞ

b) Telefon ve Fax No: (0424) 2475327 - (0424) 2474796

2 - Mülkiyeti Elazığ İl Özel İdaresine ait olup, Cumhuriyet Mah. Malatya Yolu Caddesinde bulunan (Tapuda Sürsürü Mahallesi Ada 76 Parsel 62 kayıtlı arsa niteliğinde) 31.947.00 m2 alanlı taşınmaz satışa çıkartılmıştır.

3 - Taşınmazın muhammen bedeli: 105.425.100,00 TL. (Yüzbeşmilyon dörtyüzyirmibeşbin yüz TL.)

4 - İhale usulü: 2886 sayılı DİK.'nın 36. maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü".

5 - Geçici teminat miktarı 10.543.000,00 TL. dir.

6 - İhale 16/12/2016 tarihinde saat 10.00’da İl Özel İdaresi toplantı salonunda İl Encümenince yapılacaktır.

7 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN

a) İşin adına alınmış geçici teminatı yatırdığına ait dekont veya banka teminat mektubunu,

b) Dosya bedeli 500.00 TL. olup yatırıldığına dair makbuzu,

c) Noter tasdikli imza sirküsünü,

ç) Gerçek kişilerin Nüfus cüzdan suretini,

d) Tebligat için adres beyan belgesini, varsa irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresini,

e) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde vekalet belgesini ve istekli adına katılan kişinin Noter tasdikli imza sirkülerini,

g) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğu gösterir belge ile imza sirkülerini,

ğ) İhaleden yasaklı olmadığına dair taahhütname belgesini,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgi mevzuatlarca belirlenen Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini,

i) İstekliler satışı yapılacak taşınmaz için takdir edilen muhammen bedel üzerinden 2886 D.İ.K.nın 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu; 16.12.2016 tarihinde saat 10:00'a kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Verilen en yüksek 3 (üç) teklif üzerinden ihale komisyonunca artırıma gidilecek olup, artırım sonucunda verilen en yüksek teklif İdarece uygun bedel olarak kabul edilecektir.

8 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 - Şartnameye uymayan teklifler kabul edilmez.

10 - İhale komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11 - İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Elazığ İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

İlan olunur.Elazığ satılık arsa , Elazığ satılık arsa fiyatları , elazığ satılık arsa ihalesi , Elazığ satılık arsa ihaleleri ,

Hemen Teslim 4 proje