Elazığ Merkez'de satılık 2 arsa! 6 milyon TL'ye!


Elazığ Merkez'de satılık 2 arsa! 6 milyon TL'ye!

Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü tarafından, Merkez İlçesi Hüseynik Mahallesi'nde yer alan 2 arsa ihale ile satılıyor. İhale 6 Aralık'ta yapılacak...Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Merkez İlçesi Hüseynik Mahallesi'nde yer alan 2 arsa ihale ile satışa sunuluyor. Arsaların toplam muhammen bedeli 6 milyon 99 bin lira olarak belirlendi. İhale 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek. 


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden:


Elazığ Merkez


1 - Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen Hazine taşınmazları ihalesi 2886 saylı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile ilan metnin gösterilen tarih ve saatte Malatya Yolu 5. Km. TEDAŞ karşısı Defterdarlık Binası 2. Kat Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.


2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;


a) Geçici Teminatı; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler.


1-Tedavüldeki Türk Parası,


2-Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları


3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler 


4-Taşımaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.)


b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri (İkametgah belgesi),


c) Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi,


d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmelerini, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu  Başkanlığına vermeleri zorunludur.


3 - İhalelere ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.


4 - Posta ile yapılacak tekliflerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez


5 - Hazine Taşınmazlarını satışı KDV. den müstesna olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi halinde satış bedeli taksitle ödenebilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde Kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Taşıt satış bedelleri üzerinden tahakkuk edecek KDV bedeli ayrıca tahsil edilecek olup, satıştan ve tescil işlemlerinden doğan her türlü vergi, resim ve harç vb. giderler alıcıya aittir.


6 - Satışı/Kiralaması yapılacak taşınır mal ve taşınmaz mallar ile irtifak hakkı ihalelerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir.


7 - Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine mütakip kaldığı saatten itibaren sırasıyla devam edecektir.


8 - İta Amiri ihale kararını 15 (on beş)iş günü içerisinde onaylar veya iptal eder.


9 - İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.elazig.csb.gov.tr adresinden görülebilir.Elazığ Merkez satılık arsa , Elazığ Merkez ihale , Elazığ Merkez arsa ihalesi ,