Çorlu'da satılık arsa 7,8 milyon TL'ye!


Çorlu'da satılık arsa 7,8 milyon TL'ye!

Çorlu'nun Hatip mahallesinde bulunan arsa, Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satışa sunuluyor. İhalesi 28 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşecek arsanın satış bedeli 7 milyon 800 bin TL olarak belirlendi.Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü, Çorlu'nun Hatip mahallesinde bulunan arsayı satışa çıkardı. İhalesi 28 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşecek arsanın satış bedeli 7 milyon 800 bin TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Çorlu Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

Bulunduğu Yer İlçe/Mah.:Çorlu/Hatip Mahallesi

Yöresi:

Pafta:F.19.C06.D3C

Ada:2683

Parsel:1

Yüzölçümü Metrekare:17.327,61

İmarı:Konut

Cinsi:Arsa

Hissesi:3/5(10.396,56)

Tahmini Bedeli TL:7.800.000,00

Geçici Teminat TL:1.560.000,00

İhale Şekli:Açık Teklif

İhale Tarihi:28.12.2016

İhale Saati:14:30

 

Yukarıda nitelikleri yazılı taşınmaz 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü odasında toplanacak Komisyon huzurunda satılacaktır.

1 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin geçici teminat makbuzu, banka teminat mektubu veya ödeme belgesi, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı örneği, özel kişiler adına vekaleten ihaleye girecek kişilerin noter onaylı vekaletnameleri ve imza sirküleri, tüzel kişilerde yetkili makamdan 2016 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletname ortak girişim halinde ortak girişim beyannamesi ile ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

2 - Postayla başvuruda bulunacak isteklilerin iadeli, taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklifleriyle birlikte istenilen diğer belgeleri ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4 - Hazineye ait taşınmaz satış bedeli peşin ödenebileceği gibi, satış bedelinin Belediye mücavir alanı sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00 TL'yi, aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4'ü peşin, kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

5 - 4706 sayılı Kanun uyarınca, Hazine taşınmazlarının satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.

6 - Şartname ve ekleri Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Servisinde bedelsiz görülebilir.

7 - İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.tekirdağdefterdarlığı.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

Bilgi için tel: 0 282 673 71 52

İlan olunur.Çorlu satılık arsa 2016 , satılık arsa Çorlu , Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü ,

Hemen Teslim 4 proje