Çorlu'da satılık 13 gayrimenkul! 4.8 milyon TL'ye!


 Çorlu'da satılık 13 gayrimenkul! 4.8 milyon TL'ye!

Çorlu Belediyesi Şahpaz, Sarılar, Seymen, Deregündüzlü ve Yenice'deki 13 gayrimenkulünü ihale usulü ile 17-18 Ocak'ta satıyor...Çorlu Belediye Başkanlığı tarafından Şahpaz, Sarılar, Seymen, Deregündüzlü ve Yenice Mahallesi'nde yer alan 13 arsa ve tarlalar ihale usulü ile  17-18 Ocak'ta satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 4 milyon 826 bin 560 TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çorlu Belediye Başkanlığından:


 Çorlu


1 - Tekirdağ İli Çorlu İlçesi, Ek'li listede yazılı tarla ve arsa vasfındaki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ihale edilmek suretiyle satış işlemi yapılacaktır.

2 - İsteklilerin, 17-18 Ocak 2018 tarihlerinde Ek'li listede belirtilen saatte Reşadiye Mah. Salih Omurtak Caddesi No: 139 adresindeki Çorlu Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen üyeleri huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Saat ayarı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu saat ayarıdır.

3 - Taşınmazların tahmin edilen satış bedelleri Ek'li listede yazılıdır.

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü aşağıda yazılı belgeleri Encümen üyeleri huzurunda ibraz etmeleri gereklidir.

Gerçek Kişilerden:

a) Kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus Cüzdan Sureti

b) Tebligat için adres beyanı

c) Noterden imza beyannamesi ve ihaleye vekâleten katılacaklardan noterden vekâletname

ç) 2886 Sayılı D.İK. Hükümlerine göre ihaleye katılmama cezası almadığına dair taahhütname

d) Çorlu Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müd. alınmış belge

e) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı kanunda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belge

f) Geçici teminatın belediye veznesine yatırıldığına dair ödeme makbuzu veya geçici teminat miktarında banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen şartları sağlayan veya öngörülen teminat değeri taşıyan belge

g) Şartname ücretinin yatırıldığına dair makbuz

ğ) İstekli, yetkili veya vekili tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi

h) Adli Sicil Kayıt Belgesi

Tüzel Kişi ile Şirket ve Firmalardan:

a) Tebligat için adres beyanı,

b) İhaleye girmeye yetkilinin noterden alınmış imza sirküsü ve ihaleye vekâleten katılacaklardan noterden alınmış vekâletname

c) Tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumları ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Geçici teminatın belediye veznesine yatırıldığına dair ödeme makbuzu veya geçici teminat miktarında banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen şartları sağlayan veya öngörülen teminat değeri taşıyan belge

d) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı kanunda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belge

e) 2886 Sayılı D.İ.K. hükümlerine göre ihaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname

f) Çorlu Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müd. alınmış belge

g) Şartname ücretinin yatırıldığına dair makbuz

ğ) İstekli, yetkili veya vekili tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi

h) Adli Sicil Kayıt Belgesi (İhaleye Tüzelkişilik adına girilmek istenildiğinde ortaklarının veya şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin )

5 - İhaleye katılamayacak olanlar:

2886 sayılı DİK 6 maddesi 1 fıkrası a, b, c bentlerinde yazılı kimseler ile bu şahısların ortakları ile bu kanun ve diğer kanunlar gereğince sürekli veya geçici olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girip ihaleyi kazanmaları durumunda ihale iptal edilerek teminatları gelir kaydedilir.

6 - İhaleye ilişkin Şartname ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde Reşadiye Mah. Salih Omurtak Caddesi No: 139 adresindeki Çorlu Belediyesi Hizmet Binasında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ve 100 TL (Yüz Türk Lirası) ücret karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

7 - İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.Çorlu satılık gayrimenkul , Çorlu gayrimenkul ihaleleri , ,

Hemen Teslim 4 proje