Çanakkale Lapseki'de satılık apartman! 4.5 milyon TL'ye!

 Çanakkale Lapseki'de satılık apartman! 4.5 milyon TL'ye!

Çanakkale Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü, Lapseki'deki 6 katlı 18 daireli kargir apartmanı ihale usulü ile toplam muhammen bedeli 4 milyon 566 bin TL olarak satıyor...


Çanakkale Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Cevatpaşa Mahallesi, Lapseki Mahallesi'nde yer alan kısmen yolda ve konut alanında kalan arsa üzerindeki 6 katlı 18 daireli kargir apartman ihale ile 6 Aralık'ta satışa sunuluyor. Taşınmazların toplam muhammen bedeli 4 milyon 566 bin TL olarak belirlendi. 

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çanakkale Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

 Çanakkale Lapseki

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.


1 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.


2 - Taşınmaz mal satışı KDV'den istisnadır.


3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi),

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini,

ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu,

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 3. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

4 - Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5 - Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

6 - İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http//www.milliemlak.gov.tr. adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.