22 / 04 / 2024

Ankara Orman Müdürlüğü inşaat ihalesi yine ertelendi!

Ankara Orman Müdürlüğü inşaat ihalesi yine ertelendi!

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü, Etimesgut ve Keçiören parsellerine karşılık Çankaya'da ve Antalya'da çeşitli inşaat işleri yaptıracak. İhalesi daha önce 13 ve 27 Aralık'ta gerçekleşen inşaat işi 11 Ocak'ta yeniden ihale edilecek.


Ankara Orman Bölge Müdürlüğü, Etimesgut ve Keçiören parsellerine karşılık Çankaya'da ve Antalya'da çeşitli inşaat işleri yaptıracak. İhalesi daha önce 13 ve 27 Aralık'ta gerçekleşen inşaat işi 11 Ocak'ta yeniden ihale edilecek.ARSA SATIŞI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR


Ankara Orman Bölge Müdürlüğünden:


“Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Arsa Satışı Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi” 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35’inci maddesinin (a) fıkrası uyarınca ve Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik gereği “Kapalı Teklif ” usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No: 61 Balgat/Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: 0312 296 45 00 - Faks: 0312 296 47 05

2 - İhale konusu işin                 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait Ankara İli Etimesgut İlçesi Yapracık Mahallesi 49692 Ada 2 Parsel ve Keçiören İlçesi Ovacık Mahallesi 91837 Ada 4 Parselin (Eski 90991 Ada 4 Parsel) verilmesine karşılık, uygulama projeleri ve mahal listeleri dokümanda verilmiş olan Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mühye mahallesi 80016 ada 1 parsel (Eski 3229, 3230 parsel) Devlet Ormanı (6831 sayılı Orman Kanunu 17. Mad.) üzerinde yaklaşık; 10.000 m2 kapalı alanlı Ankara Orman Bölge Müdürlüğü İdare binası, 2.000 m2 kapalı alanlı Ankara Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası, 12.000 m2 kapalı alanlı Yangın Acil Durum Üniteleri, 5.800 m2 kapalı alanlı Eğitim ve Toplantı Üniteleri, Elektrik ve Mekanik altyapı işleri yaptırılacaktır.

b) Taşınmaz mal

     muhammen bedeli                 :  46.086.700,00 TL.

c) İnşaat bedeli                           :  45.540.836,95 TL.

ç) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  Yer tesliminden itibaren 630 (Altı Yüz Otuz) takvim günüdür

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No: 61 Balgat/Çankaya/ Ankara 2. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  11/01/2017 Çarşamba günü Saat: 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

4.1.2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.5. Bu işe ait İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

4.1.6. Bu işe ait İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki nakdi teminatın Ankara Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası Kurumsal Şube TR75 0001 0025 3306 2881 7150 12 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belge.

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.9. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.9.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.3. maddesinin (4.1.3.1) ve (4.1.3.2) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.1.10. Doküman alındı belgesi.

4.1.11. Teknik personel taahhütnamesi.

4.1.12. İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olmadığına İlişkin Taahhütname.

4.1.13. İş Ortaklığı Beyannamesi.

4.1.14. Banka Referans Mektubu.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No: 61 Balgat/Çankaya/Ankara adresinde görülebilir ve KDV Dahil 5.000,00 (Beşbin) Türk Lirasının İhale adı belirtilmek sureti ile Ankara Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası Kurumsal Şube TR75 0001 0025 3306 2881 7150 12 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belgenin ibraz edilmesi sureti ile Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No: 61 Balgat/Çankaya/Ankara adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No: 61 Balgat/Çankaya/Ankara 2. Kat Toplantı Salonu adresinde İhale Komisyonu Başkanlığı’na verilebileceği gibi, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No: 61 Balgat/Çankaya/Ankara adresine iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, Uygulama projesi ve mahal listesi ihale şartnamesi ekindeki dokümanda verilmiş olan Ankara Orman Bölge Müdürlüğü İdare binası, Ankara Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası, Yangın Acil Durum Üniteleri ve Eğitim ve Toplantı Ünitelerini yapmayı ve satışa konu arsalar ile yapılacak inşaat maliyetleri arasındaki fark olan: 545.863,05 TL (BeşyüzkırkbeşbinSekizyüzaltmışüç TL Beş Krş) ilave bedeli ödemeyi taahhüt eder. İhale bunlara ilave olarak kapalı teklif usulü ile pey sürerek artırmak suretiyle yapılacaktır. Bu ihalede uygun bedel; teklif edilecek bedellerin en yükseğidir. Tekliflerin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. İlave bedel üzerine teklif edilen ek bedel ile birlikte toplam bedel üzerinden idare tarafından projeleri ve mahal listeleri hazırlanmış olan Ankara Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan T.C. Başbakanlıktan izin alınan inşaatların birinde ek inşaat yaptırılacaktır. Yapılacak ek inşaat imalatı için sözleşme aşamasında hangi projenin ne miktarda yapılacağı sözleşmede açık bir şekilde yazılacak, ana sözleşme ile birlikte imzalanacaktır.  Asıl ve ek iş için anahtar teslimi sözleşme düzenlenecektir.

9 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi teklif verilemez.

10 - İhaleye konu taşınmazların bedeli ile yapılacak inşaatların maliyetleri 2016 yılı rayiç ve birim fiyatlarına göre hesaplandığından, sözleşmenin 2017 tarihinde imzalanacak olması nedeniyle taraflar iş bu ilan ve şartnamedeki 2016 yılı fiyatlarını peşinen kabul eder, 2017 ve sonraki yıllarda oluşacak rayiç ve birim fiyatlarını öne sürerek herhangi bir değer ve imalat farkı istemeyeceklerdir.

11 - İstekliler 1.382.601,00 TL’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Önerilen Bağlantılar : Satışa çıkacak projeler