EXPO'yu İzmir kazanırsa, İnciraltı'nda yapılacak!


 EXPO'yu İzmir kazanırsa, İnciraltı'nda yapılacak!

''İzmir Expo Alanı Hakkında Kanun'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi2020 yılında yapılacak EXPO'yu İzmir'in kazanması halinde fuar, Balçova ilçesindeki İncirli Turizm Merkezi'nin İnciraltı kesiminde gerçekleştirilecek. 

     ''İzmir Expo Alanı Hakkında Kanun'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

     Buna göre, ''İzmir ili, Balçova ilçesinde yer alan İzmir-İnciraltı Turizm Merkezinin İnciraltı kesiminde 17 Ağustos 2011 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında büyük kentsel yeşil alan olarak planlanan ve 3 Mayıs 1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddesi kapsamında düzenleme ortaklık payı ile elde edilecek alan'' EXPO alanı olarak belirlendi. 

     EXPO alanında imar uygulaması, İzmir-İnciraltı Turizm Merkezinin İnciraltı kesiminde 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının ilgili mevzuat kapsamında onaylanmasını müteakip İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Balçova Belediyesince öncelikle yapılacak. 

     Bu planların EXPO alanı dışında kalan kısımları sağlık, turizm ve nitelikli konut amaçlı planlanacak. İmar planlamalarında ihtiyaç duyulan yol düzenlemeleri için yeterli alan ayrılacak. 

     EXPO alanında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Balçova Belediyesi'nin görüşü alınarak EXPO 2020 İzmir Yönlendirme Kurulu tarafından hazırlanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygun görülen vaziyet planları doğrultusunda sabit olmayan, sökülüp takılabilir nitelikte geçici yapı elemanları kullanılarak ihtiyaç duyulan kullanım alanları oluşturulacak. 

     

     -Simgesel yapılar korunabilecek- 

     

     Organizasyonun bitimini takip eden bir yıl içinde, bu yapılar kaldırılarak EXPO alanı büyük kentsel yeşil alan olarak düzenlenecek. Ancak, EXPO alanının yüzde üçünü geçmemek kaydıyla, EXPO'ya ilişkin simgesel yapılar korunabilecek. 

     EXPO alanına ilişkin ruhsat işlemleri; jeolojik, jeofizik ve jeoteknik etütler ile zemin etüt raporları esas alınarak, mahalli idareler tarafından tanzim ve takip edilecek. 

     EXPO alanında yapılacak planlama, imar uygulamaları ve düzenlemeler, diğer mevzuatta yer alan kısıtlamalara ve prosedürlere tabi olmayacak. 

AAexpo , expo fuar alanı , izmir expo fuar alanı , izmir inciraltı , izmir incirli turizm merkezi , izmir balçova ,