06 / 12 / 2023

Tarım arazilerinin korunması yönetmeliğinde değişiklik 2018!

 Tarım arazilerinin korunması yönetmeliğinde değişiklik 2018!

Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre toprak koruma kurulu,beşte üç çoğunlukla karar ve en az altı üyenin aynı yönde oy kullanması şartı ile alacak...Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün Resmi Gazete'de yer aldı. Yönetmelik ile toprak koruma kurulunun karar alma aşamasında geçerli olan oyçokluğu oranı değiştirildi.  


Toprak koruma kurulu,beşte üç çoğunlukla karar ve en az altı üyenin aynı yönde oy kullanması şartı ile alacak. Ancak kamuya ait enerji ve ulaşım yatırım projelerinde Kurul, kararları toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile de alabilecek.


YÖNETMELİK


 TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI, KULLANILMASI VE PLANLANMASINA


 DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


 

MADDE 1 – 9/12/2017 tarihli ve 30265 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“c) Kurulun üye tam sayısı ile toplanması esastır, ancak zorunluluk halinde en az altı üye ile toplanabilir. Kurul, kararları en az beşte üç çoğunlukla ve en az altı üyenin aynı yönde oy kullanması şartı ile alır. Ancak kamuya ait enerji ve ulaşım yatırım projelerinde Kurul, kararları toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile de alabilir.”MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


 


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. Önerilen Bağlantılar : Yeni konut projeleri