Tapu dairesi çalışma saatleri 2017!


Tapu dairesi çalışma saatleri 2017!

Taşınmaz malların tapu alım satım işleri, tapu dairesinde kayıt altına alınıyor. Peki tapu dairesi çalışma saatleri nelerdir? İşte tapu dairesi çalışma saatleri 2017...Tapu daireleri , içinde bulunduğu ilçe sınırlarındaki taşınmaz malların tapu alım satım işleri kayıt altına alınıyor. Ayrıca, taşınmaz mallarla ilgili bazı tasarruf işlemleri de yine burada yapılıyor. 


Her ilin ve ilçenin kendi tapu dairesi bulunuyor. Tapu daireleri resmi kurum olması nedeniyle belirli bir çalışma saatleri içerisinde hizmet veriyor. 


Tapu dairesi çalışma saatleri memurların çalışma saatleri sabah 08:00 akşam 17:00'dir. Mola saatleri öğlen 12:00 ile 13:00 olup; bu mola esnasında işlem yapılmıyor.Fakat tapu dairesine gitmeden önce, telefon ile müdürlük aranarak çalışma saatlerinin teyit edilmesinde yarar bulunuyor.


Tapu dairesinin görevleri ise şu şekilde sıralanıyor:


a) Devletin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını, taşınmazlarla ilgili her türlü akitli ve akitsiz tapu işlemleri ile tescil işlerinin yapılmasını, siciller üzerindeki değişikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve belgelerin arşivlenerek korunmasını sağlamak.


 b) Ülkenin kadastrosunu yapmak, değişiklikleri takip etmek, tapu planlarının yenilenmesini ve güncellenmesini sağlamak, bunlara ilişkin kontrol ve denetim hizmetlerini yürütmek.


 c) Büyük ölçekli kadastral ve topografik haritaların üretilmesi amacı ile jeodezik altyapı, havadan fotoğraf alımı, 1/5000 ve daha üst ölçekli fotogrametrik ve yersel harita üretim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, kontrol etmek, denetlemek ve temel prensipleri tespit etmek.


 ç) Mekansal bilgi sistemi altyapısını ve harita üretim izleme merkezini oluşturmak, verilerden gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının faydalanmasını sağlamak, coğrafi bilgi sistemleri konusunda verilecek görevleri yapmak.


 d) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkedeki tapu ve kadastro ile ilgili işlemlerini yapmak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki taşınmazları ile ilgili hak ve menfaatlerini korumak, devletlerarası emlak müzakerelerine katılmak.


e) Görev alanıyla ilgili konularda, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yaparak müşterek projeler planlamak, yürütmek.


 f) 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun hükümlerine göre harita ve kadastro mühendislik bürolarına lisans vermek, bu büroların faaliyet usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek.


g) Taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini düzenlemek, lisans vermek, bu faaliyetlerin usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek.


ğ) Genel Müdürlüğün görev, hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarınca uyulacak esasları belirlemek, koordinasyonu sağlamak.


h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com

Önerilen Bağlantılar : Satışa çıkacak projelerTapu dairesi çalışma saatleri 2017 , 2017 Tapu çalışma saatleri , tapu dairesi mesai saatleri 2017 ,

Hemen Teslim 4 proje