24 / 06 / 2024

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği tam metni 2017!

 Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği tam metni 2017!

6 Mayıs 2017 tarihinde Resmi Gazete'de Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği yayımlandı. Mevcut yurtlara da koşullarını yönetmeliğe uygun hale getirmek için 1 Ağustos 2019'a kadar süre verildi...


6 Mayıs 2017 tarihinde Resmi Gazete'de Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği, 6 Mayıs 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.


Yönetmeliğin amacı öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo daireleri açılmasına, işletilmesine ve bunların denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek oluyor. 

 

Yeni yönetmelikle yurt hizmeti veren binalar her öğretim yılı öncesinde yangın güvenliği, gaz ve elektrik tesisatı, ısınma sistemi güvenilği açısından ilgili kurumlarca denetlenecek. Binaların iç ve dış duvarları ile tavan döşemelerinde ahşap ve yanma özelliği yüksek malzeme kullanılamayacak.


Mevcut yurtlara da koşullarını yönetmeliğe uygun hale getirmek için 1 Ağustos 2019'a kadar süre verildi.


Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği 


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlan ile yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere öğrenim dönemlerinde barınma hizmetleri sunmak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo daireleri açılmasına, işletilmesine ve bunların denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullara ait yurt ve pansiyonlar, 16/8/1961 talihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununa göre açılan ve işletilen yurtlar, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna göre açılan yurt ve pansiyonlar ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre açılan ve işletilen sporcu eğitim ve olimpik hazırlık merkezleri, bağımsız spor federasyonları tarafından açılan ve işletilen kamp merkezleri hariç olmak üzere, ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlan ile yükseköğretime devam eden öğrencilere barınma hizmetlerini sunmak amacıyla açılan ve işletilen öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo dairelerine ilişkin iş ve işlemler ile bu kuramlarda barınma hizmeti alan öğrencilere ilişkin disiplin işve işlemlerini kapsar.


Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Barınma hizmeti: Öğrencilerin öğrenim dönemi boyunca konaklaması, beslenme ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve eğitim hazırlıklarını yapmasını sağlayıcı hizmetleri,

c) Belletici: Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlan öğrencilerine barınma hizmeti veren kuramlarda, öğrencilerin ders çalıştığı ve ödevlerini yaptığı etüt odaları ile yemekhane ve yatakhanelerde düzeni sağlayan en az yükseköğretim mezunu görevliyi.

ç) Ders yılı: Derslerin başladığı talihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

d) e-Yuıl modülü: Kuramların bilgilerinin elektronik ortamda kullanım esasına bağlı olarak tutulduğu ve Bakanlıkça yönetilen bilgisayar yazılımım,

e) Kurucu: Kurumun sahibi olan ve adına kurum açma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen gerçek veya tüzel kişileri,

f) Kurucu temsilcisi: Tüzel kişilik adına yetkili gerçek kişiyi,

g) Kurum: Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo dairelerini,

ğ) Kurum kontenjanı: Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak kurumda barınabilecek en fazla öğrenci sayısını,

h) Kurum yönetimi: Müdür, müdür yardımcısı ve yönetim memurunu,

ı) Öğrenci apartları: Yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti vermek amacıyla açılmış, bağımsız girişi bulunan bir veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde tamamı kuruma ait birden fazla binadan oluşan ve bağımsız her dairesinde birden fazla odası bulunan kurumu,

i) Öğrenci pansiyonu: Ortaöğretim kurumlan ve yükseköğrenim öğrencileri için

bağımsız bir bina veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde tamamı kuruma ait birden fazla binadan oluşan en az bir ay olmak üzere barınma hizmetlerinin sunulduğu kurumu, 

j) Öğrenci stüdyo daireleri: Yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti vermek amacıyla bir ana taşınmazın 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre bağımsız bölümlerinde öğrencilerin barındığı ve bazı hizmetlerin ortak sunıılabildiği kurumu,

k) Öğrenci yurdu: Bir binadan veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde tamamı kuruma ait birden fazla binadan oluşan, yatakhaneleri, ortak kullanım alanları bulunan ve toplu hizmetlerin sunulduğu kurumu,

l) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihtçn itibaren ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

m) Veli: Öğrencinin annesini, babasını veya kanuni sorumluluğunu üstlenmiş kişiyi,

n) Yönetici: Kurumlan yönetmek üzere görevlendirilen müdür ile müdür yardımcısını,

o) Yönetim memuru: Kurumlarm kayıt kabul, devam, devamsızlık, alım, satım, teslim alma ve işletmeye ilişkin diğer iş ve işlemler ile nöbet saatlerinde yönetici adına kurum yönetimini üstlenen, müdür ve müdür yardımcısının bulunmadığı durumlarda müdüre vekalet eden ve yönetici tarafından verilen diğer görevleri yürüten personeli,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Kurum Açma ve Kapatma, Kurucu, Kurucu Temsilcisi, Kurum Binaları ile

Kurumun Devri ve Nakli


Kurum açma, kurucu ve kurucu temsilcisi

MADDE 4- (1) Kurumlarm, kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları Bakanlık tarafından verilir. Kamu tüzel kişileri tarafından açılan kurumlara kurum açma izni verilebilmesi için kamu tüzel kişiliğinin mevzuatına uygun karar veya onaylarının bulunması gerekir.


(2) Kurucu ve kurucu temsilcisinin en az lisans mezunu olması şarttır.

(3) Kurum açacak veya devralacak kurucu, kurucu tüzel kişilik ise yönetim organlarının üyeleri ve kurucu temsilcisi hakkında; 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunda veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen suçlar ile aynı Kitabın Dördüncü Kısmının Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Bölümlerinde düzenlenen suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma bulunması halinde bu soruşturmanın kovuşturmaya yer olmadığına kesin olarak karar verilmesi suretiyle sonuçlandırılması ya da kovuşturma sonucunda mahkumiyet kararı verilmemesi veya terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisak] yahut bunlarla irtibatı olmaması durumunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

(4) Gerçek kişi kurucu ve kurucu temsilcisi yetkilerini başka bir kişiye devredemez, yetkilerini kullanmak üzere vekil tayin edemez. Bir kurucu temsilcisi birden fazla kurucuyu temsil edemez.

(5) Kurum açmak isteyenler ek-T de yer alan özel öğrenci barınma hizmetleri kurumu açacaklar için başvuru formu ve Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne müracaat ederler.

(6) Yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler, kendileri veya Türk vatandaşlarıyla ortaklık yaparak 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde ilgili bakanlık ve kurumlann görüşleri üzerine Bakanlığın izni ile sadece kendi uyruklarındaki yükseköğrenim öğrencilerine yönelik öğrenci yurdu fveya pansiyonu açabilirler. Yabancı uyruklu kurucu ve kurucu temsilcileri Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte pasaport, lisans diploması veya diploma yerine geçen belgenin Türkçe tercümesi ve aslının noter onaylı örneği ile müracaat eder.


Bakanlıkça ve valilikçe yapılacak işlemler

MADDE 5- (1) Kurum açmak üzere yapılan müracaatın; bu Yönetmelikte belirtilen şartlar ile kurum açılacak binanın ve bölümlerinin, kurumun türüne ve seviyelerine göre Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun olup olmadığını incelemek üzere il millî eğitim müdürlüğünce biri il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü olmak üzere maarif müfettişi ya da il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdüründen oluşan iki kişilik komisyon görevlendirilir.


(2) Komisyon görevlendirme onay tarihinden itibaren en geç yirmi işgünü içinde düzenlenen inceleme raporunda ve valilikçe kurumun açılmasının uygun görülmesi halinde dosya beş işgünü içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça, açılması uygun görülen kurumlar hakkında ek-2’de yer alan kurum açma izin belgesi ve ek-3’te yer alan işyeri açma ve çalışma ruhsatı kırkbeş işgünü içinde düzenlenir. Bakanlık kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı verme yetkisini valiliklere devredebilir.

(3) Kurum açma izni verilen kuruma ait tüm bilgiler, ilgisine göre kurum müdürlüğü, il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlıkça e-Yurt modülüne kaydedilir.


(4) Kurum, kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendikten sonra öğrenci kaydı yapabilir ve faaliyetlerine başlayabilir.

(5) Kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen kurumun, altı ay içinde öğrenci kaydı yapmadığının inceleme, soruşturma veya denetleme sonucu tespit edilmesi halinde, kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı, bunları vermeye yetkili makam tarafından İptal edilir ve valilikçe kapatma işlemi yapılır.

(6) Kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeden her ne ad altında olursa olsun öğrenci barınma hizmeti veren yerler ile öğrenci ibaresi kullanılarak faaliyet gösteren barınma yerleri açılamaz ve işletilemez. 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan îşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca yetkili idareden otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı alarak bu Yönetmelik kapsamında öğrenci barınma hizmeti veren veya öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları, öğrenci stüdyo daireleri gibi işletilen ya da tabelasında öğrenci ibaresi bulunduran yerlerin işyeri açma ve çalışma ruhsatları yetkili idare tarafından iptal edilir. Bu yerler, ruhsatı veren yetkili idarece işlem yapılmaması veya ruhsatlarının bulunmaması halinde 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uyarınca valilikçe kapatılır.

(7) Kurum bilgilerinde değişiklik olması durumunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı yeniden düzenlenir.


Ad verme

MADDE 6- (1) Kuramlara, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda belirtilen Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan, Türkçe ad verilir. Kuramlara, ülkemizin milli ve manevi değerlerini temsil eden adlar verilebilir ancak ülke, millet, kıta, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemez.

(2) Kurumlar, tabela, reklam, ilan ve her türlü iş ve işlemlerinde sadece kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatında yer alan kurum adını kullanır,

(3) Kurumlann ad ve unvanlarının başka kurumlar tarafından kullanılmasında, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.


Kurum tabelaları

MADDE 7- (1) Kurumlar, açılış izinlerindeki adlarının yer aldığı tabelalarım 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği uyarınca uygun bir yerde bulundurmak zorundadır.


Kurum kontenjanı

MADDE 8- (1) Kurumlara, türlerine göre aşağıda belirlenen asgari kontenjana göre kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilir.

a) Öğrenci yurdu için en az kırk öğrenci.

b) Öğrenci pansiyonu için en az otuz öğrenci.

c) Öğrenci apartları için en az on öğrenci.

ç) Öğrenci stüdyo daireleri için en az on öğrenci.

(2) Kurum kontenjanlarının belirlenmesine ilişkin usul, esas ve standartlar Bakanlıkça belirlenir.


Kurum binaları

MADDE 9- (1) Kurum açılacak binalarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler veya alkollü içki satılan yerler ile öğrenci yurt ve pansiyonları arasında, kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklığın bulunması zorunludur. Yüz metre uzaklığın ölçümünde, bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda ise en yakını esas alınır. Öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo daireleri ise meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler veya alkollü içki satılan yerler ile aynı binada bulanamazlar. Bu bentte belirtilen mesafenin tespitinde kurum açma incelemesini yapanlar tarafından gerektiğinde ilgili kurumlarla işbirliği yapılır. 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında bulunan belgeli işletmelerle kurumlar arasında yüz metre uzaklık şartı aranmaz.

b) Kurum binalan ve bahçelerinde baz istasyonları bulunamaz.


(2) Barınma hizmetleri; ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine öğrenci yurtlarında, ortaöğretim kurumlan öğrencilerine öğrenci yurt ve pansiyonlarında verilir ve bu kurumlar müstakil binalarda açılır. Yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlar bağımsız girişi bulunan bir binada veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde bulunan ve tamamı kuruma ait birden fazla binada açılabilir.


(3) Zemin katı dışında kurum açılacak binalarda, asansör veya engellilerin erişilebilirliğini sağlayan taşıma ve iletme sistemlerinin bulunması gereklidir. Ancak kuruma ait binanın zemin katında barınma hizmetinin verilebilmesi ve bu kata engelli erişilebilirliğinin sağlanması halinde diğer katlar için engelli erişilebilirlik şartı aranmaz.


(4) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya ortaöğretim kurumlan öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlarda yatakhaneler en az üç, en fazla altı öğrenci; yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti veren öğrenci yurt ve pansiyonlarında yatakhaneler en az bir veya üç, en çok altı öğrenci, öğrenci apartı en az bir veya üç, en çok altı öğrenci, öğrenci stüdyo dairesi bir veya üç öğrenci barınacak şekilde düzenlenir.


(5) Kurum binaları, her yıl öğretim yılı başlamadan önce yangın güvenliği, elektrik tesisat güvenliği, ısınma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı güvenliği hususlarında itfaiye, üniversitelerin ilgili bölümleri, mühendis odaları veya diğer ilgili kurum veya kuruluşlara kurum yönetimince kontrol ettirilir. Kontrolleri yapan kurum veya kuruluşlarca düzenlenen raporun bir örneği kurum tarafından bağlı olduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilir, bir örneği de denetlemeye yetkili olanlara sunulmak üzere kurumda muhafaza edilir. Î1 veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce 38 inci maddenin dördüncü fıkrası doğrultusunda işlem yapılır.


(6) Kurum binalarının iç ve dış duvarları ile tavan döşemelerinde ahşap ve yanma özelliği yüksek malzemelerden yapılmış giydirmeler kullanılamaz.


(7) Yangın merpenleri ve kaçış yollarının kapıları yangına karşı dayanıklı malzemeden yapılır. Acil çıkış kapıları dışarıdan açılamayan ancak içeriden kilitlenemeyen veya yangın ikazıyla otomatik olarak açılacak şekilde yapılır.


(8) Kurum binalarında yangın ikaz amacıyla duman ve ısıya duyarlı, gaz kaçaklarım algılayan sensörler, alarm sistemi ile kurum kontenjanının yüzden fazla olması halinde otomatik söndürme sisteminin bulunması zorunludur.


(9) Kurum binalarının yangından korunmasına ilişkin bıı Yönetmelikte belirtilen şartların dışında 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerekli tedbirler alınır.


(10) Kurum binaları, kurum yönetimi tarafından e-Yurt modülünde bulunan güvenlik kontrol listesi üzerinden kontrol edilerek sonuçları modüle işlenir.


Devir ve kurucu temsilcisi değişikliği

MADDE 10- (1) Kurumun kuruculuk koşullarını taşıyan başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe devredilebilmesi için Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe müracaat edilir.


(2) Kurumun devir işlemleri, birinci fıkrada belirtilen belgelerin uygun görülmesi halinde inceleme raporu düzenlenmeden kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren makamın izni ile onbeş işgünü içinde yapılır.


(3) Valilikçe yapılan incelemede kurumun müracaat tarihinden önce yapılan teftiş veya denetimlerinde, kurumun geçici kapatılmasına ilişkin teklif bulunması halinde bu teklifin uygun görülerek uygulanmasından soma; kurumu devralacak gerçek kişi, kurucu tüzel kişilik ise yönetim organlarının üyeleri ile kurucu temsilcisi hakkında 5549 sayılı Kanunda veya 5237 sayılı Kanunun İkinci Kitap İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen suçlar ile aynı Kitabın Dördüncü Kısmının Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Bölümlerinde düzenlenen suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma bulunması halinde bu soruşturmanın kovuşturmaya yer olmadığına kesin olarak karar verilmesi suretiyle sonuçlandırılması ya da kovuşturma sonucunda mahkumiyet kararı verilmemesi veya terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla İrtibatı olmaması durumunda devir işlemi gerçekleştirilir. Soruşturma sonucu kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptali teklifi getirilen kurumlar, soruşturmaya ilişkin nihai karar verilmeden devredilemez.


(4) Kurumun kurucusu olan şirketin türünün değiştirilmesi ve bu değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanması halinde kurucu temsilcisi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve değişikliğin yapıldığına dair yönetim kurulu kararı ile birlikte valiliğe müracaat eder.


(5) Kurum devir işlemleri, kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını veren makam tarafından sonuçlandırılmadıkça kurum devredilmiş sayılmaz.


(6) Kurucusu tüzel kişi olan kurumlarda kurucu temsilcisi değişikliği için kurucu temsilcisi değişikliğine ait genel kurul veya yönetim kurulu kararı ve kurucu temsilcisine ait Bakanlıkça belirlenen belgeler ile birlikte il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne müracaat edilir.


(7) Kurucu temsilcisi değişikliği kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren makam tarafından onbeş işgünü içinde yapılır.


(8) Kurucu temsilcisi değişikliği işlemleri, kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatım veren makam tarafından sonuçlandırılmadıkça kurucu temsilcisi değişikliği tamamlanmış sayılmaz.


(9) Kurucusu tüzel kişilik olan kurumlar, yetkili kurullarının kararı uyarınca kurucu temsilcisi tarafından devredilir.


Kurum tür ve seviye değişikliği

MADDE 11- (1) Kurucu, kurumun ek-l’de yer alan özel öğrenci barınma hizmetleri kurumu açacaklar için başvuru formunda belirtilen tür veya seviyesini değiştirmek istemesi halinde, Bakanlıkça belirlenen şartları yerine getirerek kaymakamlığa ya da valiliğe müracaat eder.


(2) Bir başka tür ve seviyeye dönüşmek amacıyla başvuru yapan kurumların müracaat tarihinden önce yapılan teftiş veya denetimlerinde, kurumun geçici kapatılmasına ilişkin teklif bulunması halinde, bu teklifin uygun görülerek uygulanmasından sonra hakkında 5549 sayılı Kanunda veya 5237 sayılı Kanunun İkinci Kitap İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen suçlar ile aynı Kitabın Dördüncü Kısmının Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Bölümlerinde düzenlenen suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma bulunması halinde bu soruşturmanın kovuşturmaya yer olmadığına kesin olarak karar verilmesi suretiyle sonuçlandırılması ya da kovuşturma sonucunda mahkumiyet kararı verilmemesi veya terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaması durumunda tür veya seviye değişikliği talebi değerlendirmeye alınır.


Kurum nakli

MADDE 12- (1) Kumcu veya kurucu temsilcisi, kurum nakli için Bakanlıkça belirlenen belgeler ve kurumun ihtiyacı olan araç ve gereçleri tamamlayacağını bildiren yazılı beyanıyla birlikte kaymakamlık veya valiliğe başvurur. 5 inci maddeye göre yapılan inceleme sonucunda düzenlenecek raporla nakil yapılacak bina ile araç ve gereçlerin ilgili şartlara uygun olduğunun tespit edilmesi halinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını veren makam tarafından kurum nakline izin verilir. Bu izin işlemi tamamlanmadan yeni bina veya binalarda barınma hizmeti verilemez.


(2) Yangın, deprem, sel, sağlık sebepleri ve tahliye kararı gibi hallerden dolayı binayı ani olarak terk etme durumunda kalan kurumlar, sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin rapor ile yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına dair rapor hariç diğer nakil şartları aranmaksızın öğrenci sayısına uygun başka bir binada valiliğin izniyle geçici olarak en fazla bir yıl faaliyetine devam edebilir. Bir yıl sonunda şartlan uygun bir binaya nakli yapılmayan kurululardan çalışanların ve öğrencilerin sağlık ve güvenliklerinin sağlanması ve mazeretlerinin uygun görülmesi halinde Bakanlıkça bir yıl daha faaliyetlerine devam etmelerine geçici olarak izin verilebilir. Kurumlara valiliklerce verilen geçici nakil izinleri e-Yurt modülüne işlenir ve Bakanlığa bildirilir. Verilen süre sonunda şartlara uygun bina bularak nakil izni almayan kurumlann, kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.


(3) İller arasında kurumlann nakli yapılmaz.


Yerleşim planı ye kontenjan değişikliği

MADDE 13- (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi kuruma bina, blok veya kat ilavesi yapmak suretiyle kontenjan veya yerleşim planında değişiklik yapmak için Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe başvurur. 5 inci maddeye göre sadece binadaki değişen bölümlere bakılarak düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda binanın şartlara uygun olduğunun görülmesi halinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.


(2) Binada değişiklik yapılmadan kontenjana etki eden yerleşim planı değişikliklerine, sadece değişen bölümler ile kurumun ortak alanları incelenerek düzenlenen inceleme raporuna göre kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren makam tarafından izin verilir.


Kuruculuk ve kurucu temsilciliği hakkının kaybedilmesi

MADDE 14- (1) Gerçek kişi olan kurucunun kuruculuk hakkı aşağıdaki durumlarda sona erer.

a) Kurucunun, 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen suçlardan dolayı kuruculuk şartlarım kaybettiğinin tespit edilmesi halinde, kurumu devretmesi ve kurumla ilişkisini kesmesi için valilikçe üç ay süre verilir. Verilen süre içinde devrin gerçekleştirilmemesi halinde kurum devir yapılıncaya kadar valilikçe gerekli tedbirler alınarak kurumun barınma hizmeti vermesine ara verilir. Barınma hizmeti vermesine ara verilen kurumun bir yıl içinde devrinin gerçekleşmemesi durumunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

b) Kurucunun ölümü halinde mirasçılık belgesinde belirtilen kanuni mirasçılar kendi aralarından birini üç ay içinde kurucu olarak belirler. Ancak her halde kanuni mirasçıların kurumun kuruculuğunu, kurucunun ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde tüzel kişiliğe dönüştürmeleri ya da kurumu aralarından birisine veya bir başka kurucuya devretmeleri gerekir. Altı ay içinde tüzel kişiliğin oluşturulmaması veya kurum devrinin yapılmaması halinde bu teklif yapılıncaya kadar valilikçe gerekli tedbirler alınarak kurumun barınma hizmeti vermesine ara verilir. Barınma hizmeti vermesine ara verilen kurumun, altı ay içinde tüzel kişiliğinin oluşturulmaması veya kurum devrinin yapılmaması durumunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.


c) Kurucunun kurumunu devretmesi halinde devralan kurucunun 10 uncu madde uyarınca Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte bir ay içinde devir müracaatını yapmaması veya 4 üncü maddedeki şartları taşımaması nedeniyle üç ay içinde kurum açma izni ile işyeri açına ve çalışma ruhsatının devralan kurucu adına düzenlenememesi halinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı yetkili makam tarafından iptal edilir.


(2) Kurucusu tüzel kişi olan kurumlarda; kurucu temsilcisinin 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen suçlardan dolayı kurucu temsilcisi olma şartlarını kaybettiğinin tespit edilmesi veya ölümü halinde, şartları taşıyan başka bir temsilcinin üç ay içinde usulüne göre seçilip bildirilmesi gerekir. Bu süre içinde şartları uygun kurucu temsilcisini bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kurumlann kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı yetkili makam tarafından iptal edilir.


(3) Kurucu veya kurucu temsilcisinin birden fazla kurumda kurucu ya da kurucu temsilcisi olması halinde birinci ve ikinci fıkra hükümleri diğer kurumlan hakkında da uygulanır.


(4) Soruşturma sonucunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı yetkili makamlar tarafından iptal edilen kuramların kurucu ve kurucu temsilcisi, beş yıl geçmeden veya her halde diğer kanuni kısıtlılıkları Oltadan kalkmadan tekrar kurum açamaz, devralamaz ve oıtak olamaz. Ancak kurucu temsilcisi hakkında verilecek karar soruşturma sonucuna göre belirlenir.


Kurum binalarının kullanılması

MADDE 15- (1) Kurum binaları, kuruluşlarına esas olan öğrenci barınma hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak kuramların sosyal ve kültürel faaliyetler için düzenlenmiş alanları, öğrencilerin barınma hizmetlerini aksatmayacak şekilde, kâr amaçlı olmayan sosyal ve kültürel faaliyetlerde il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünün izni ile yaz aylannda kullanılabilir.


Kurucunun kurumu kapatması ve faaliyetine ara vermesi

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen haller dışında, kurucusu tarafından kurumun belli bir süre ile sınırlı olarak faaliyetine ara vermesi veya kapatılmasında valiliğe, personele ve öğrencilere bir ay önceden haber verilmesi şarttır. Faaliyete ara verme bir öğretim yılından fazla olamaz. Faaliyete ara verilmesi veya kapatma işlemi, olağanüstü haller dışında ders yılı içinde yapılamaz. Ancak, kurumda kayıtlı öğrenci kalmaması halinde, kapatma veya faaliyete ara verme işlemi ders yılı içinde de yapılabilir. Kapatma veya faaliyete ara verme işlemleri sırasında öğrencilerin barınması konusundaki tedbirler, kurucu ile birlikte valilikçe alınır.


(2) Olağanüstü durumlarda kurumun kapalı kalma süresi bir yılı geçerse valilikçe kurum geçici olarak faaliyete ara vermiş kabul edilir.


Usulsüz kapatma

MADDE 17- (1) Bu Yönetmeliğin 16 ııcı maddesinde belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatan kurucuya beş yıl geçmeden tekrar kuram açma veya bir kurumu devralma ya da bir kuruma ortak olma izni verilmez. Bu durumda öğrenci veya velilerinin kurucular aleyhine genel hükümlere göre açacakları davalar saklı kalmak kaydıyla ilgili öğretim yılında Öğrencilerden alman ücretler, 20 nci madde hükümlerine göre iade edilir.


Evrak teslimi

MADDE 18- (1) Kapanan veya kapatılan kurumun kurucusu, personel ve öğrencilerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakını en geç bir ay içinde il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne usulüne göre teslim etmek zorundadır.


(2) Kapanan kurumla ilgili müracaatlar üzerine verilen belgeler ve yapılan işlemlerle ilgili her türlü tedbir valiliklerce alınır.Yönetmeliğin tam metni için tıklayın