02 / 10 / 2022

Kamulaştırma kararına itiraz dilekçesi!

Kamulaştırma kararına itiraz dilekçesi!

Kamulaştırma kararı alınan özel mülkiyet sahibinin kamulaştırmaya itiraz etme hakkı bulunuyor.Peki kamulaştırma kararına nasıl itiraz edilir?Kamulaştırma kararına itiraz dilekçesi nasıl yazılır?İşte kamulaştırma kararına itiraz dilekçesi..


Kamulaştırma kararına itiraz dilekçesi!

Kamulaştırma Kanunu esas alınarak kamu yararı adı altında özel mülkiyet sahiplerine bir bedel ödenerek kamulaştırma yapılıyor. 

Kamulaştırma kararı, kanunda yer alan hükümlere göre köy ihtiyari kurulları; belediye encümenleri; il daimi encümenleri gibi kurumlar tarafından alınabiliyor.Kurumdan kuruma değişmek ile birlikte alınan kararların valilik ve bakanlıklar tarafından onaylanması gerekiyor.

Gerçek veya tüzel kişiye ait bir özel mülkün kamulaştırılmasında kamu yararı gerçekten gözetilmiyorsa, kişi kamulaştırma işleminin için dava açabiliyor.İşlemin iptalini istenebiliyor.

Kamulaştırma işlemin iptali için İdari Mahkemeye başvurularak  dava açılması gerekiyor.İdare Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazılacak kamulaştırma işleminin iptali istemli dilekçe örneği şu şekildedir:

Kamulaştırma kararına itiraz dilekçe örneği..

İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI                                :

DAVALI                                : …………………. Başkanlığı

DAVANIN KONUSU                        : …………………. Mevkii pafta ada,             sayılı parselde yer alan ve üzerinde tapuda kayıtlı evimin bulunduğu taşınmazımın davalı idare kamulaştırılmasına ilişkin Belediye Encümeninin      ve sayılı Kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

TEBLİĞ TARİHİ                  : …………………. tarihli işlemin tarafıma Tebliği üzerine otuz günlük süresi içinde davamı açmış bulunmaktayım.

MADDİ OLAYLAR              : 

1- mevkii pafta, ada, sayılı parselde yer alan taşınmazın satışa çıkarılması üzerine, tapudaki malikinden tarihinde satın aldım ve tapuda gerekli devir işlemlerini yaptırdım. (EK-1: tapu)                                          

2-Tapuda aldığım sırada taşınmaz üzerinden herhangi bir kamulaştırma şerhi bulunmamaktaydı. (EK:2 tapu kayıt örneği)                                               

3-Ancak, aynı taşınmazı satın almak isteyen            bu amacına ulaşamamış, daha sonra yapılan yerel   seçimlerde belediye meclis üyesi olması üzerine söz konusu kararı aldırmıştır.

HUKUKİ OLAYLAR           :           

1-Öncelikle, kamulaştırmayı gerektirecek hukuki bir             kamu yararı bulunmamaktadır. Bu nedenle dava konusu  işlem maksat yönünden hukuka aykırıdır.                                           

2-İşlem tamamıyla…………………‘in kişisel hırsından kaynaklanmıştır. Nitekim, kendisi belediye meclis üyesi olmasına karşın, belediye encümeninde ve kıymet takdir komisyonunda üye olarak görev almıştır.                                        

3-Oysa ki, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesine aykırı olarak oluşturulan bu komisyonca hesaplanan kıymete göre kamulaştırma yapılmasında usul ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır. İşlem şekil yönünden de sakattır. Zaten taşınmaz için takdir edilen kıymetin düşüklüğü de bunu göstermektedir.

SONUÇ VE İSTEM     : Açıklanan nedenlerle   mevki,  pafta,   Ada, sayılı parselde yer alan ve üzerinde  tapuda kayıtlı evimin bulunduğu taşınmazın davalı idarece kamulaştırılmasına ilişkin gün ve sayılı kararın iptaline ve Y.D.na karar verilmesine, yargılama giderlerinin davalı üzerine bırakılmasını, Saygılarımla      arz ve talep ederim.

SUBUT DELİLLER : Tapu kaydı, tapu sicil örneği, kamulaştırma kararı ile  İlgili işlem dosyası, keşif ve bilirkişi incelemesi

HUKUKİ DELİLLER     : 2942 sayılı Yasa, 2577 sayılı Yasa

EKLER       :                                               

TARİH ve İMZA


Kamulaştırma kararına itiraz!


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com