27 / 05 / 2024

Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ 2017!

Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ 2017!

Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ 7 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yönetmeliğin tam metni...


7 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete'de Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ yayımlandı. Tebliğ, işletilmesine, güçlü bir idari ve mali yapının oluşturulmasına yönelik tedbirlerin alınmasını sağlıyor.TEBLİĞ 


Maliye Bakanlığından: 

KAMU SOSYAL TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 


Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; idarelere ait sosyal tesislerin etkili, ekonomik ve verimli işletilmesine, güçlü bir idari ve mali yapının oluşturulmasına yönelik tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.


Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, idareler tarafından işletilen sosyal tesisleri kapsar.


 Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 


Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını, b) Faaliyet Sonuçları Değerlendirme Raporu: Sosyal tesise ilişkin genel bilgileri, mali durumuna ilişkin bilgileri, kapasite kullanım durumunu, varlık ve yükümlülüklerini ve personel durumunu vb. bilgileri içeren raporu, c) İdare: Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu sermayeli bankalar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarını, ç) Sosyal tesis: İdareler tarafından işletilen ve kamu idarelerinde çalışan personel ile diğer yararlanıcıların eğitim, dinlenme, konaklama, beslenme ve eğlence gibi sosyal ve destek amaçlı ihtiyaçlarını karşılayan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzer mahiyetteki tesisleri, ifade eder. Tesislerin işletilmesi 


MADDE 5 – (1) Kapsam dahilindeki idareler, bu Tebliğin amacı doğrultusunda aşağıdaki tedbirleri almakla yükümlüdürler: a) Görevi ve unvanı ne olursa olsun hiçbir kişi ve personel sosyal tesislerden ve hizmetlerden bedelini ödemeden yararlandırılmaz. b) Sosyal tesislerde, merkezden geçici görevle gönderilecek personel sayısı asgari seviyede tutulur ve kapsam dahilindeki idarelerin bütçesinden ücret ödenmek üzere ilk defa personel istihdam edilmez. c) Sosyal tesisler tarafından üretilen mal ve hizmetlerin fiyatı, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesine dayanılarak her yıl çıkarılan Tebliğde belirtilen tutarların altında olmamak üzere hizmetin türü, kalitesi, rayiç bedeli, piyasa koşulları ve maliyeti göz önünde tutularak belirlenir. ç) Sosyal tesislerin, işletmeye açık olmadığı veya kapasite kullanım oranının düşük olduğu dönemlerde tamamen veya kısmen kiraya verilmesi imkânları araştırılarak uygulamaya bu yönde ağırlık verilir. d) Sosyal tesislerin bakım ve onarımlarının yaptırılabilmesini sağlamak amacıyla, bu tesislerden yıl içinde elde edilen gelirlerin brüt tutarının % 5’inden az olmamak üzere ayrılacak tutarlar ayrı bir hesapta tutularak söz konusu ihtiyaçlar için harcanır. Bu hesaptan yapılacak harcamalarda, hizmetin sunumu açısından ihtiyaç duyulan döşeme ve demirbaş alımlarında Başbakanlık ve/veya Bakanlıkça çıkarılmış veya çıkarılacak olan tasarruf genelgesi, talimat ve tebliğlere uyulur. e) 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesine dayanılarak her yıl çıkarılan Tebliğde belirlenen fiyatların altında kalmamak kaydıyla, belirli dönemlerde farklı fiyatlar uygulanabilir. Ayrıca, düzenlenecek toplu organizasyonlarda, konaklama hizmetleriyle birlikte yarım pansiyon, tam pansiyon ve sosyal, kültürel faaliyetler ile sunulacak diğer hizmetleri de içeren paket program şeklinde farklı fiyat tespiti yapılabilir. f) Sosyal tesislerde istihdam edilen personelin hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olmasına dikkat edilir. g) Sosyal tesislerde istihdam edilen personelin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine yönelik olarak görev tanımları net olarak belirlenir ve yazılı bir doküman haline getirilerek tesis personeline duyurulur. ğ) Sosyal tesislerin mevcut varlıklarının etkin yönetim ve kullanımını sağlayacak önlemler alınır. h) Her bir sosyal tesis yöneticisi tarafından Faaliyet Sonuçları Değerlendirme Raporu hazırlanarak takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar tesisin bağlı olduğu birim yöneticisine gönderilir. Bu raporlar birim yöneticisi tarafından konsolide edilerek Mart ayı sonuna kadar üst yöneticinin bilgisine sunulur ve kurumun internet sayfasında kamuoyu ile paylaşılır. (2) İdareler, sosyal tesisin amacı, yapısı, kapasite kullanım durumu, bulunduğu yer gibi özellikleri göz önünde bulundurarak bu tesislerin kamu maliyesine yük getirmeyecek şekilde işletilmesini sağlamaya yönelik ilave tedbirler alabilirler. Atıl kapasite ve ihtiyaç fazlası mal ve malzemenin değerlendirilmesi MADDE 6 – (1) Sosyal tesis kapasitelerinin kullanımında, ihtiyaç bulunan yerlerde boş kapasitenin öncelikle yükseköğrenim öğrencilerine kullandırılması için gerekli her türlü tedbir alınır ve sosyal tesislerdeki boş kapasiteler ivedilikle Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (YURTKUR) bildirilir. YURTKUR tarafından sosyal tesislere yerleştirilen yükseköğrenim öğrencilerinden standart yurt ücreti tahsil edilir. Ayrıca sosyal tesisin yemek hizmetlerinden faydalanan öğrencilere sağlanacak beslenme yardımı, takip eden ay içerisinde YURTKUR tarafından ilgili sosyal tesis hesabına yatırılır. (2) Sosyal tesislerde ihtiyaç fazlası ve kullanılabilir durumda olan mal ve malzemeler tanzim edilecek bir tutanakla tesisin bağlı bulunduğu birim yöneticisinin onayı ile ilgili mevzuat hükümleri gereğince idarenin diğer sosyal tesislerine veya tesisin bağlı olduğu idareye devredilebilir. Mali sürdürülebilirlik MADDE 7 – (1) Mali açıdan sürdürülebilir olmadığı tespit edilen sosyal tesislerin mali tabloları her yılın Şubat ayı sonuna kadar idarelerce incelenir ve Mart ayı sonuna kadar mali sürdürülemezliğin nedenlerini ve alınacak önlemleri içeren rapor üst yöneticiye sunulur. (2) İdareler, mali sürdürülebilirliği olmayan sosyal tesislere ilişkin olarak 5 inci maddede yer alan tedbirlere ilaveten, sosyal tesislerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde işletilebilmesi için gerekli her türlü tedbirleri alırlar. Sosyal tesislere ilişkin envanter kaydı MADDE 8 – (1) İdarelerin tasarrufunda bulunan sosyal tesislere ilişkin veriler Milli Emlak Otomasyon Projesi sisteminde oluşturulan KTS (Sosyal Tesis) Modülüne kaydedilir. Sosyal tesislere ilişkin verilerde meydana gelen değişiklikler, takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar KTS Modülüne işlenir. 


Sosyal tesislere ilişkin envanter kaydının tamamlanması 


GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İdareler, tasarruflarında bulunan sosyal tesislere ilişkin verilerin Milli Emlak Otomasyon Projesi sisteminde oluşturulan KTS (Sosyal Tesis) Modülüne kayıt işlemlerini bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içinde tamamlarlar. 


Yürürlük MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.