İnşaat ruhsatı aranmayan yapılar!


İnşaat ruhsatı aranmayan yapılar!

Bir arsa üzerinde inşaat çalışmalarına başlanması için ilgili idarelerden inşaat ruhsatı alınması gerekiyor. Peki inşaat ruhsatı aranmayan yapılar nelerdir? diyorsanız işte yanıtı...İnşaat ruhsatı aranmayan yapılar!

İmar Kanunu'na uygun olarak, inşaat yapımına başlama izin belgesine inşaat ruhsatı adı veriliyor. Kanun gereğince, yeni inşaat ruhsatı alınabilinmesi için gerekli belgelerin temin edilerek ruhsat bedelinin ödenmesi de gerekiyor.


Yapı ruhsatı düzenlemesi eksik yok ise belediye ve valiliklerce en geç otuz iş günü içerisinde yapılıyor.  Yapı ruhsatı başvuruların eğer eksik var ise on beş iş günü içerisinde belediye ve valilikler başvuran kişiye bu eksikleri bildiriyor ve eksikler giderildikten sonra on beş iş günü içerisinde yapı ruhsatı verilmesi zorunluluğu bulunuyor. Peki inşaat ruhsatı aranmayan yapılar nelerdir? diyorsanız işte yanıtı...


Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği kapsamında, ruhsatsız yapılabilecek yapılar a ilişkin hükümlere yer veriliyor.


-Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, 

-Tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar 

-Müştemilat binaları, ruhsat gerektirmiyor.


Madde 57- 

(Değişik:RG-2/9/1999-23804) Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile müştemilat binaları yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak, yapı projelerinin fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair valilik görüşü alınmasından sonra, muhtarlıkça izin verilmesi ve bu izne uygun olarak yapının yapılması şarttır.


İnşa edilen yapının fen ve sağlık kurallarına uygunluğu İmar Kanununun 30 uncu maddesine göre valiliklerce belirlenir. Valilikler, talep halinde köy yerleşik alanlarında yapılacak yapılar için, yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun olarak üretilmiş projeleri temin edebilirler.


Madde 58- 

(Değişik:RG-2/9/1999-23804) 57 nci maddede sayılanlar dışında kalan yapılar ile köy nüfusuna kayıtlı olmayan, köyde sürekli oturmayanlar ve köy nüfusuna kayıtlı olmakla birlikte köyde sürekli oturmayanlar tarafından yapılacak tüm yapılar, yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabidir. Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni valiliklerce düzenlenir. Bu kapsamda kalan yapılarda ruhsat, proje, fenni mesuliyet ve sürveyanlık hizmetleri hakkında 3030 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uyulur.


Madde 59- 

(Değişik:RG-2/9/1999-23804) İmar mevzuatına aykırı yapılar hakkında 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uygulanır.

İnşaat ruhsat başvuru formu!

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com

 Önerilen Bağlantılar : Yeni konut projeleriİnşaat ruhsatı aranmayan yapılar , İnşaat ruhsatı aranmayan yapılar nelerdir , inşaat ruhsatı olmayan yapılar , inşaat ruhsatı gerektirmeyen yapılar , inşaat ruhsatı gerektirmeyen yapılar nelerdir , inşaat ruhsatı gerekmeyen yapılar ,