30 / 03 / 2023

Evde gürültü yapma cezaları 2018!

 Evde gürültü yapma cezaları 2018!

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte evde gürültü yapma cezaları 2018..



Konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin yönetmeliklerle belirlenen standartlara indirilmesi adına faaliyet sahipleri tarafından gerekli tedbirler alınıyor. Gürültü yapanlara ise para cezası uygulanıyor.


Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ  bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Tebliğ ile 2018 yılında uygulanacak gürültü cezaları belli oldu. 


1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak tarifeye göre konutlar için gürültü cezası 1.450 TL oldu.   İşyerleri ve atölyeler için kanunda 4 bin TL olan gürültü cezası 9 bin 719 TL oldu. Fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için ise ceza miktarı 29 bin 173 TL'ye yükseldi. 


2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ TAM METNİ ŞU ŞEKİLDE



Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK


İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ


(2018/1)


9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.


30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.


Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) uyarınca 2017 yılı için yeniden değerleme oranı %14,47 olarak tespit ve ilan edilmiştir.


Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2018 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.


27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1) yürürlükten kaldırılmıştır.


Tebliğ olunur.


 


Ekleri için tıklayın



 



Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com