30 / 03 / 2023

2017 emlak vergisi beyannamesi için son 10 gün!

 2017 emlak vergisi beyannamesi için son 10 gün!

Emlak vergisi, taşınmaz mal sahipleri tarafından ödeniyor. Emlak vergisi için satım alımın gerçekleştiği zaman beyanname verilmesi gerekiyor. 2017 emlak vergisi beyannamesi için son 10 gün bulunuyor..


Gayrimenkul satın alan kimseler emlak vergisi mükellefi oluyor. Vergi sorumluluğu, satın alımın gerçekleştiği tarihi takip eden sene başlıyor. Vergi için öncelikle emlak vergisi beyannamesi veriliyor.


Emlak vergisi beyannamesi en geç gayrimenkulün tapusunun alındığı yılın sonuna kadar veriliyor. Eğer alınan gayrimenkulün inşaatı tamamlanmadıysa, inşaat tamamlandıktan ve tapu alındıktan sonra yine o yıl içinde beyanın verilmesi gerekiyor.

 

Örneğin, 2017 yılı Eylül ayında bir taşınmaz satın aldıysanız; 31 Aralık 2017 tarihine kadar ilgili belediyeye emlak vergisi beyannamesi vermek ile mükellef oluyorsunuz. 


Zamanında emlak vergisi bildiriminde bulunmayanlardan, ikinci derece usulsüzlük cezası kesiliyor. Bildirimin süresinde yapılmaması vergi ziyaına sebep olmuşsa, vergi ziyaı cezası da kesiliyor.  Geç bildirim fiili, hem usulsüzlük hem de vergi ziyaı cezasının gerektirdiğinden, usulsüzlük cezası ile vergi ziyaı cezası mukayese ediliyor ve tutar itibariyle fazla olan ceza kesiliyor.

 

Emlak vergisi beyannamesi 2017 örneği..


.................  BELEDİYE BAŞKANLIĞINA.................  İL-İLÇE-BELDEEmlak Vergisi Sicil No: ................. Vergi Kimlik Numarası: .................MÜKELLEFİNSoyadıAdı (Kurum İse Unvanı)Baba AdıDoğum Yeri/TarihiNüfusa K. Olduğu YerUyruğuCilt NoAile Sıra NoSıra No
İKAMET ADRESİMahalle/SemtCadde/SokakKapı NoDire Noİl - İlçe
İŞYERİ ADRESİMahalle/SemtCadde/SokakKapı Noİl-İlçeTelefonTABLO II-BİNA BİLDİRİMİBİNAYA  AİT BİLGİLER1. Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde ise Belediyenin adı 2. Bulunduğu köy veya mahallenin adı3. Cadde veya sokağı (değer bakımından farklı bölgede ise farklı bölgenin adı)4. Kapı ve Daire No5. Tapuda kayıtlı olduğu;Pafta No          :Ada/Parsel No:Cilt/Sahife No  :6. Binanın arsasının alanı (m2)7. Binaya ait arsa payının oranı ve metrekaresi8. İNŞAATIN TÜRÜ (Çelik-Betonarme Karkas, Yığma-Yarı Yığma, Ahşap, Taşduvarlı-Çamurlu, G.kondu, Basit)9. İnşaatın sınıfı (lüks,birinci, ikinci, üçüncü, basit)10. Kullanış şekli (Mesken, İşyeri,Depo, Fabrika, Hastane, Okul vs.)11. İnşaatın bitim tarihi12. İktisap tarihi13. Kısıtlılık hali varsa başlangıç tarihi 14. Varsa muafiyetin başlangıç yılı ve uygulama süresi15. Bina hisseli ise hisse nispeti16. Binanın dıştan dışa yüzölçümü (m2) (Hisseli ise hisseye isabet eden yüzölçümü)17. Kaloriferli olup olmadığı18. Asansörlü olup olmadığı
Tarih ve  İmza......./....../20.....
II NO’LU BİNA BİLDİRİMİ TABLOSUNUN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
1. Bina, hangi belediyenin sınırı veya mücavir alanı içinde ise bu satıra o belediyenin adı yazılacaktır.2. Bu satıra, binanın bulunduğu köy veya mahallenin adı yazılacaktır. Mahalle adının semt adıyla karıştırılmaması, semtin değil mutlaka MAHALLE ADININ yazılması gerekir.3. Bildirimde bulunulan bina cadde üzerinde ise caddenin, sokakta ise yalnız sokağın adı yazılacaktır. (Bina cadde veya sokak üzerinde değil ise, bulunduğu mevkiin adının yazılması gerekir.)4. Binanın dış kapısı üzerindeki numarası, kapı numarasıdır. Bina apartman dairesi ise, apartmanın dış kapı numarası ile birlikte dairenin numarası da yazılacaktır.(38/15)5. Bu satır, tapu belgesinde kayıtlı bilgilerden yararlanılmak suretiyle doldurulacaktır. Tapu kaydı yoksa “Tapusuzdur” notu yazılacaktır.6. Bina arsasının alanı: a) İmar ve kadastro planı ile tespit edilen parselin metrekaresidir.  b) İmar ve kadastro görmemiş arsalar için, inşaat sahası ile mütemmimi olan parçanın toplam alanıdır.7. Aynı çatı altında birden çok bağımsız birim ve daire bulunan binalarda (apartman gibi) her bağımsız birim ve daireye arsanın tamamından isabet eden kısım (hisse durumuna göre) hesaplanıp yazılacaktır.8. İnşaatın türü, bildirimde bulunulan binanın kaba inşaatında kullanılan malzeme ve taşıyıcı sistemlerine göre; çelik karkas, betonarme karkas, yığma kagir, yığma yarı kagir, ahşap taş duvarlı, gecekondu, kerpiç ve diğer basit binalardan hangisi olduğu yazılacaktır.9. Binanın sınıfı (lüks, birinci, ikinci, üçüncü ve basit inşaat gibi) belirtilecektir.10. Binanın mesken, işyeri, otel veya fabrika gibi kullanış şekli belirtilecektir.11. İnşaatın bittiği ay ve yıl, ay belli değilse yalnız yılı yazılacaktır. (Örneğin; 8.7.1998 veya 1998 gibi) Bunlar da bilinmiyorsa binanın tahmini yaşı gösterilecektir.12. Binaya sahip olunulan tarihtir. Bu satıra  tarihi ay ve yıl, ay bilinmiyorsa sadece yıl olarak  belirtilmelidir.13. Varsa belediyece uygulanan kısıtlılık halinin başlangıç tarihi.14. Bildirilen Bina: a) Daimi muafiyete tabi ise, “muafiyetin başlangıç yılı” ile “daimi” sözcüğü yazılacaktır. Bildirim sırasında geçici muafiyetten yararlanılıyorsa muafiyetin başlangıç yılı ve muafiyet süresi yazılacaktır.15. Bildirimde bulunulan bina hisseli ise bu satıra hisse nispeti (Örneğin; bir daireye iki kişinin paylı (müşterek) mülkiyet şeklinde ortak olmaları halinde ½ gibi) bina hisseli değilse “TAM” ibaresi yazılacaktır.16. Binanın yüzölçümüne müştemilat ve ortak yerlerle ilgili paylarda dahil edilecektir. Binanın (apartmanlarda ise dairenin) yüz ölcümü dış duvarları arasındaki mesafeler itibariyle metrekare (m2) cinsinden bulunacak alandır. Bina hisseli ise, hisseye isabet eden alan ayrıca belirtilecektir. (Örneğin; 120/2=60 m2 gibi)17. Bina kaloriferli veya kalorifer yerine kullanılan klima tesisatlı ise bu durum belirtilecektir.18. Bina asansörlü ise bu  durum belirtilecektir.NOT:1- Elbirliği (iştirak halinde) mülkiyette müşterek imzalı tek bildirim verildiğinde mükelleflerin tamamını gösterir bir liste bildirime eklenecek ve mükelleflerin tamamı bildirimi imza edeceklerdir.2- Paylı (müşterek) mülkiyette her hissedarın kendi hissesini ayrı bildirim ile bildirmesi gerekir.3- Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan binalar için de bildirim verilmesi gerekir.4- Aynı çatı altındaki birden çok bağımsız birim ve dairelerin her biri ayrı ayrı bildirilecektir.5- Bir mükellefe ait bina birimlerinin bildirimine bir bildirim yetmemesi halinde yeteri kadar bildirim doldurularak birbirine iliştirilir.
Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com