30 / 09 / 2022

Trabzon Ortahisar TOKİ uzlaşma ihalesi bugün yapılıyor!

Trabzon Ortahisar TOKİ uzlaşma ihalesi bugün yapılıyor!

TOKİ Trabzon İli Ortahisar İlçesi Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1 Etap 3 Bölgede Yer Alan Hak Sahipleri İle Uzlaşma Görüşmelerinin Yürütülmesi Hizmet Alımı İşi hizmet alımı ihalesi bugün gerçekleştirilecek.


Trabzon İli Ortahisar İlçesi Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1 Etap 3 Bölgede Yer Alan Hak Sahipleri İle Uzlaşma Görüşmelerinin Yürütülmesi Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2017/4935871-İdarenin


a) Adresi:İstanbul Hizmet Binası Atakent Mah. 221 Sok. No.5 34307 Halkalı KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL


b) Telefon ve faks numarası:2124954040 - 2124700316


c) Elektronik Posta Adresi: 


ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin


a) Niteliği, türü ve miktarı:Yaklaşık 6,9 ha alanda hak sahipleri uzlaşma görüşmelerinin yapılması, muvafakat senetlerinin imzalatılması, uzlaşma sağlanamayan vatandaşların taşınmazlarının temini için dava açılmak üzere kamulaştırma 

dosyalarının hazırlanması vb. işleri


Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.


b) Yapılacağı yer:Trabzon


c) Süresi:İşe başlama tarihinden itibaren 365(üç yüz altmış beş) gündür


3- İhalenin


a) Yapılacağı yer:T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati:02.11.2017 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;


4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, 

bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.


4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.


4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:


a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,


b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali 

müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,


Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;


a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,


b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,


c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.


Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.


4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:


a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,


b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,


Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.


Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı 

kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.


Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.  

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:


Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:


4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak Yüklenici aşağıda sıralanan iş bitirme belgelerinden herhangi birini sunması gerekmektedir.


a) Kentsel Dönüşüm Proje Alanında saha tespit çalışması, tasarım projesi hizmetleri ve proje tanıtım (hak sahiplerinin bilgilendirilmesi) işlerinin tamamının tek sözleşme kapsamında yapmış olmak.


b) Kentsel Dönüşüm Proje Alanına ait alansal ve yapısal analizler, yapı risk tespit çalışmaları, teknik rapor, dönüşüm modellerinin oluşturulması, maliyet analizi ve kentsel tasarım projesi ile proje tanıtım (hak sahiplerinin bilgilendirilmesi) işlerinin, tamamını 

ihtiva eden tek sözleşme kapsamında yapmış olmak. 


c) Hak Sahipliği Tespiti, Kentsel Dönüşüm/Yenileme Teknik Danışmanlık Hizmetleri, Mimari Proje Hazırlanması, Kentsel Tasarım Projesi Hazırlanması, Hak Sahipleri ile Uzlaşma Görüşmelerinin Yürütülmesi işlerinin, tamamını ihtiva eden tek sözleşme kapsamında yapmış olmak.


d) Kentsel Dönüşüm/Yenileme Teknik Danışmanlık Hizmetleri, Fizibilite analizinin Hazırlanması, Hak Sahipleri ile Uzlaşma Görüşmelerinin Yürütülmesi işlerinin, tamamını ihtiva eden tek sözleşme kapsamında yapmış olmak.


e) Hak sahipleri uzlaşma görüşmelerinin yapılması, muvafakat senetlerinin imzalatılması, kamulaştırma dosyalarının hazırlanması işlerinin tamamını ihtiva eden tek sözleşme kapsamında yapmış olmak.


Yukarıda belirtilen işlerden herhangi birisini yapmış olmak Benzer iş olarak kabul edilecektir.


Birden fazla iş grubu olan iş deneyim belgelerinde ve benzer işin miktarının net anlaşılmadığı iş deneyim belgelerinde; benzer iş tanımına uygun olan kısımları belgelendirilerek sunulacaktır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:


7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi BaşkanlığıHalkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.


7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.13.Diğer hususlar


Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.