13 / 06 / 2024

TOKİ Trabzon Araklı Kalecik cami restorasyonu ihalesi bugün!

TOKİ Trabzon Araklı Kalecik cami restorasyonu ihalesi bugün!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Trabzon ili Araklı ilçesi Kalecik Mahallesi'nde cami restorasyon inşaatı tamamlama işi yapım işi ihalesi bugün saat 15:00 'da gerçekleşecek.


TOKİ Trabzon ili Araklı ilçesi Kalecik Mahallesi'nde cami restorasyon inşaatı tamamlama işi yapım işi ihalesi bugün saat 15:00'da yapılacak.

İhale ilanı

İhale Kayıt Numarası: 2015/25139

1 - İdarenin  

a) adresi: T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı Küçükçekmece/İSTANBUL

b) telefon ve faks numarası: (0212) 495 40 40 - (0212) 470 03 16

c) elektronik posta adresi (varsa):

 

2 - İhale konusu yapım işinin niteliği, türü ve miktarı: a) Tarihi bina restorasyonu (İnşaat, Mekanik Tesisatı, Elektrik Tesisatı, Altyapı v.b.) tamamlama işlerinin yapılması

b) Yapılacağı yer: Trabzon

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.


3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:  

a) Yapılacağı yer: İstanbul

b) Tarihi ve saati: 26.03.2015 - 15:00  

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. Teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.

4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (4.1.8) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1- İhaleye konu restorasyon işinde ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenmemektedir.

4.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1- İhalelerde aday veya isteklilerden;

4.3.1.1 Yönetmeliğin 8. maddesinin (e) bendine göre değerlendirmek üzere İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80 (yüzde seksen)’i oranında gerçekleştirdiği veya % 80 (yüzde seksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyim belgesi.

4.3.1.2 İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %80 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir.

4.3.2 a) Anahtar Teknik Personel şartı aranmamaktadır.

b) Şekli ve içeriği "Standart Form — KTB 45/U" numaralı standart formda belirtildiği gibi aşağıdaki sayı ve nitelikteki Teknik Personeli inşaat mahallinde bulunduracağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi vermesi zorunludur. Teknik personellerin konuda uzmanlık şartı aranmamaktadır.

Adet Mesleki Ünvanı :

1 Adet Mimar veya İnşaat Mühendisi

4.3.3 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B/I grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 (İkiyüzelli) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını ihale tarihinden en az üç gün önce satın almaları zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı Küçükçekmece/İSTANBUL adresine elden teslim edilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10-İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler

DİĞER HUSUSLAR:

13-Bu ihalede, 2886 sayılı DİK ile ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayacak olup, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik esasları uygulanacaktır.

14- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir.Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016