17 / 07 / 2024

Yeni konut kredisi sözleşmesi neler içeriyor?

Yeni konut kredisi sözleşmesi neler içeriyor?

Konut finansmanı sözleşmelerinde tüketicinin, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği veya kredi borcunun tamamını erken ödeyebileceği düzenlendi.


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından, konut finansmanı sözleşmelerinde tüketicinin, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği veya kredi borcunun tamamını erken ödeyebileceği bildirildi.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 28 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülen Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği, 28 Kasım 2015 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle, tüketicilerin korunması amacıyla çok sayıda düzenleme getirildi. 


Buna göre, konut finansmanı sözleşmelerinde tüketicinin, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği veya kredi borcunun tamamını erken ödeyebileceği düzenlendi. Bu hallerde konut finansmanı kuruluşu, erken ödenen tutara göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlü olacak. Ayrıca, konut finansmanı sözleşmelerinde erken ödeme tazminatının, gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından erken ödenen tutarın kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde yüzde 1'ini; kalan vadesi 36 ayı aşan kredilerde ise yüzde 2'sini geçmeyeceği belirlenerek, uygulamada tüketici mağduriyetlerine yol açan tazminat miktarı yeniden düzenlendi.


Erken ödeme tazminat tutarının, hiçbir şekilde tüketiciye yapılacak toplam indirim tutarını aşamayacağı ve oranların değişken olarak belirlenmesi halinde, tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilemeyeceği de düzenlenerek, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçlandı.


İlk kez tüketiciler için peşin faizden indirim hakkı getirildi. Faizin tamamının veya bir kısmının tüketiciden peşin olarak tahsil edildiği kredilerde, tüketicinin erken ödeme yapması halinde konut finansmanı kuruluşu, akdi faiz oranı üzerinden gerekli indirimi yapmak üzere bir sistem kurmakla yükümlü olacak.


- Tüketicinin izni olmadan sigorta yapılamayacak

Yeni yönetmeliğe göre, kredi bağlantılı sigortalarda tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın, krediyle ilgili sigorta yaptırılamayacak. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi halinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilmek zorunda olacak. Bu sigortanın; kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekecek.


Konut finansmanı sözleşmelerinde; tüketicinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlar, her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılacak ve tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatlar diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacak. 


- Krediye ilişkin açılan hesaplara sınırlamalar getirildi

Konut finansmanı sözleşmelerine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece krediyle ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemeyeceği ve bu hesabın, tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması halinde kredinin ödenmesi ile kapanacağı açıkça düzenlendi.


Böylece uygulamada konut finansmanı kuruluşu ile kredi ilişkisi sona eren tüketicilerin, ilgili hesaplar nedeniyle ortaya çıkabilecek maliyetlere katlanmasının önlenmesi hedefleniyor. 


Taksit vadesi veya ödeme gününün, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlaması durumunda kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçeceği düzenlenerek, tüketicilerin ödemelerinde yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önlenmesi amaçlandı. 


Yeni yönetmelikle, tüketicilerin konut finansmanına ilişkin aydınlatılması ve doğru bilgilendirilmesini sağlamak adına sözleşme öncesi bilgi formlarının içermesi gereken koşullar düzenlendi. Buna göre, konut finansmanı kuruluşlarınca sözleşme öncesi bilgi formunun en az 12 punto büyüklüğünde, anlaşılabilir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenmesi ve bir örneğinin kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile makul süre içerisinde tüketiciye verilmesi zorunlu tutuldu. Ayrıca, ilgili sözleşmelerde yer alması gereken zorunlu hususlar da hüküm altına alındı.


Öte yandan, tüketicinin açık talimatı olmaksızın, konut finansmanı sözleşmeleriyle ilişkili kredili mevduat hesabı sözleşmesi yapılamayacak.


AAHaber Dünya Gazetesi'nde şöyle yer aldı;


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yürürlüğe giren Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği'yle ilgili bir açıklama yaparak, yönetmeliğin erken ödemeye ilişkin belirsizlikeri ortadan kaldırdığını bildirdi.


Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"28/05/2015 tarihli ve 29369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımından altı ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülen Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği 28/11/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni yönetmelikle birlikte tüketicilerin korunması amacıyla birçok yeni düzenleme getirildi.


Erken ödemeye ilişkin belirsizlik ortadan kalkıyor


Konut finansmanı sözleşmelerinde tüketicinin, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği veya kredi borcunun tamamını erken ödeyebileceği düzenlendi. Bu hallerde konut finansmanı kuruluşu, erken ödenen tutara göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlü olacaktır. Ayrıca konut finansmanı sözleşmelerinde erken ödeme tazminatının, gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından erken ödenen tutarın kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde %1’ini  kalan vadesi 36 ayı aşan kredilerde %2’sini geçmeyeceği belirlenerek uygulamada tüketici mağduriyetlerine yol açan tazminat miktarı yeniden düzenlendi. Yine erken ödeme tazminat tutarının, hiçbir şekilde tüketiciye yapılacak toplam indirim tutarını aşamayacağı ve oranların değişken olarak belirlenmesi hâlinde, tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilemeyeceği de düzenlenerek tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.


İlk defa tüketiciler için peşin faizden indirim hakkı getirilerek faizin tamamının veya bir kısmının tüketiciden peşin olarak tahsil edildiği kredilerde, tüketicinin erken ödeme yapması halinde konut finansmanı kuruluşu, akdi faiz oranı üzerinden gerekli indirimi yapmak üzere bir sistem kurmakla yükümlü tutuluyor.


Tüketicinin izni olmadan sigorta yapılamaz


Kredi bağlantılı sigortalarda  tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamayacağı düzenlenmiştir. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi hâlinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilmek zorundadır. Bu sigortanın  kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekir. Meblağ sigortalarında,  poliçedeki teminat tutarı kalan kredi tutarından yüksek olamayacağı ve sigorta vadesinin kredi vadesinden uzun olamayacağı düzenlenmektedir.


Kefillere yönelik olarak adi kefalete ilişkin güvence getiriliyor


Konut finansmanı sözleşmelerinde  tüketicinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlar her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılacak ve tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatlar diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacak.


Temerrüt halinde gecikme faizi anapara tutarı üzerinden hesaplanacak


Konut finansmanı kuruluşunun tüketicinin temerrüde düşmesi ya da geç ödemede bulunması durumunda, geç ödenen tutar içinde yer alan anapara tutarı üzerinden gecikme faiz oranı ile geç ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz ve bu faiz üzerinden hesaplanacak vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler toplamını tüketiciden talep edebileceği, tüketiciden talep edilebilecek gecikme faizi hesaplanırken tüketicinin ödemeyi yaptığı tarih esas alınacağı ve bu sürenin hiçbir şekilde tüketici aleyhine olacak şekilde değiştirilemeyeceği düzenleniyor.


Krediye ilişkin açılan hesaplara sınırlamalar getirildi


Konut finansmanı sözleşmelerine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemeyeceği ve bu hesabın, tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması hâlinde kredinin ödenmesi ile kapanacağı açıkça düzenlendi. Böylece uygulamada konut finansmanı kuruluşu ile kredi ilişkisi sona eren tüketicilerin ilgili hesaplar nedeniyle ortaya çıkabilecek maliyetlere katlanmasının önlenmesi hedefleniyor.


Taksit vadesi/ödeme günlerine ilişkin yeni düzenleme yapıldı


Taksit vadesi veya ödeme gününün, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlaması durumunda kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçeceği düzenlenerek tüketicilerin ödemelerinde yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önlenmesi amaçlandı.


Önceden, doğru ve yeterli bilgilendirme sağlanacak


Konut finansmanı sözleşmeleri için tüketicilerin konut finansmanına ilişkin olarak aydınlatılması ve doğru bilgilendirilmesini sağlamak adına sözleşme öncesi bilgi formlarının içermesi gereken koşullar düzenlenmiş ve konut finansmanı kuruluşlarınca sözleşme öncesi bilgi formunun  en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi ve bir örneğinin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile makul süre içerisinde tüketiciye verilmesi zorunlu tutulmuştur. Ayrıca ilgili sözleşmelerde yer alması gereken zorunlu hususlar da hüküm altına alınmıştır.


Ekspertiz raporunun bir örneği tüketicilerce talep edilebilecek


Tüketicilere konut finansmanına ilişkin sağlıklı önbilgilendirmeyi verebilmek adına konuyla ilgili önemli düzenlemeler getirildi. Örneğin  konut finansmanı kuruluşu,


* kredi talebinin olumsuz sonuçlanması halinde tüketicinin derhal ve ücretsiz olarak bilgilendirileceğine ilişkin bilgiyi,    


* kurulan sözleşmenin bir örneğini düzenlenme tarihinden sonraki ilk yıl için tüketicinin ücretsiz olarak  alma hakkı olduğuna ilişkin bilgiyi,


* temerrüt hali de dahil olmak üzere kredi sözleşmelerine dayanılarak yapılan her türlü işlemde bileşik faiz uygulanamayacağına ilişkin bilgiyi,


* tüketicinin talep etmesi halinde varsa konuta ilişkin ekspertiz raporunun bir örneğinin verileceğine ilişkin bilgiyi tüketiciye vermekle yükümlü olacak.


Yeniden finansmanda tüketicinin doğru bilgilendirilmesi sağlanıyor


Konut finansmanı kuruluşu ve tüketicinin mutabakatı ile kredi faiz oranında değişiklik yapılması, kredinin vadesinde değişiklik yapılması, konut finansmanı sözleşmesinde belirtilen faiz türünde değişiklik yapılması, aynı konut teminat gösterilerek birden fazla konut finansmanı sözleşmesi kurulmuşsa bunların tek bir konut finansmanı sözleşmesi ile birleştirilmesi veya kredinin para biriminde değişiklik yapılması hususlarından en az birinin gerçekleşmesi halinde yeniden finansmanın söz konusu olacağı düzenlenmektedir.


Konut finansmanı sözleşmesinde yeniden finansman kapsamında yapılacak değişikliklerde  tüketiciden yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile onay alınacağı, onay alınmadan önce ise yeniden finansman amacıyla konut finansmanı sözleşmesinde yapılan değişiklikleri içeren karşılaştırmalı bilginin en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verileceği düzenlenmektedir.


Bağlı kredilerde tüketicilere önemli haklar sağlanıyor


Konut finansmanı kredisinin münhasıran belirli bir konutun satın alınması durumunda bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki sözleşmenin objektif açıdan ekonomik birlik oluşturduğu bağlı kredi sözleşmelerinde  konutun hiç ya da gereği gibi teslim edilmemesi nedeniyle tüketicinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen seçimlik haklarından birini kullanması hâlinde, satıcı ve konut finansmanı kuruluşunun müteselsilen sorumlu olacağı  ve konut finansmanı kuruluşları tarafından verilen kredilerin  ipotek finansmanı kuruluşlarına veya konut finansmanı fonlarına devredilmesi hâlinde dahi, kredi veren konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğunun devam edeceği düzenlenmektedir.


Kuruluşlar izin almadan kredili mevduat hesabı açamayacak


Tüketicinin açık talimatı olmaksızın konut finansmanı sözleşmeleri ile ilişkili bir kredili mevduat hesabı sözleşmesi yapılamayacak."Dünya