14 / 06 / 2024

Faizsiz konutta yeni düzenleme! 12 madde kabul edildi!

 Faizsiz konutta yeni düzenleme! 12 madde kabul edildi!

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde bulunan 12 madde, TBMM Genel Kurulunda onaylandı. İşte onaylanan o maddeler...


Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde bulunan 12 madde, TBMM Genel Kurulunda onaylandı. 


Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; kabul edilen maddelere göre, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na, kurulması öngörülen tasarruf finansman faaliyeti ile ilgili yapı ve süreçlerin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla "organizasyon ücreti", "tahsisat", "tasarruf finansman faaliyeti" ile "tasarruf fon havuzu" gibi kavramlar ilave edilecek. 


Genel Kurulda onaylanan önerge kapsamında yapılan değişikliğe göre, "organizasyon ücreti", müşterilerin tasarruf finansman sözleşmesi kapsamında tasarruf finansman faaliyeti ve tasarruf fon havuzunun yönetimi karşılığında ödeyecekleri tutar olarak belirtilecek.


"Tahsisat", tasarruf finansman sözleşmesi uyarınca, tahsisata hak kazanılması ile ilgili şartların yerine gelmesi şartıyla müşterinin tasarruf birikimlerinin ve sözleşme kapsamında taahhüt edilen finansman tutarının müşterinin, mirasçısının veya vekilinin konut, çatılı iş yeri veya taşıt edinmesi için satıcı konumundaki üçüncü kişilere hesaben ödenmesini kapsayacak.


"Tasarruf finansman faaliyeti", bir sözleşme kapsamında önceden belirlenen şartlların gerçekleşmesi koşuluyla konut, çatılı iş yeri veya taşıtın edinimi için faizsiz finansman esaslarına göre belirli bir süre tasarruf edilmesi, müşterilere finansman kullandırılması ve toplanan tasarrufların yönetimini kapsayacak. 


 "Tasarruf fon havuzu" ise belirli bir dönemde tasarruf finansman şirketi nezdindeki birikmiş tasarruflar ve finansman geri ödemelerinden oluşan tutarlar toplamından, tahsisat olarak verilmiş tutarlar ile tasarruf geri ödemelerinin düşülmesinden sonra kalan tutarı belirtecek. 


Tasarruf finansman şirketlerinin, denetim ve gözetime elverişli, faaliyetlerini emin ve güvenilir şekilde yürütebilecek, sektörde güven ve istikrara zarar vermeyecek bir ortaklık yapısına, iyi yönetime, yeterli mali güce, gerekli organizasyon yapısına sahip olması planlanıyor. Bu kapsamda söz konusu şirketlerin kuruluş izinleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) en az 5 üyesinin aynı yöndeki oyuyla verilecek.

- Asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olacak

Tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 100 milyon TL olarak düzenlenecek ve BDDK'ye belli standart ve sınırlamalar getirme yetkisi tanınacak.


Tasarruf finansman şirketleri sadece konut, çatılı iş yeri veya taşıt ediniminden doğan borçları finanse edecek. Bu şirketler, tasarruf finansman sözleşmeleri dışında finansman sunamayacak ve yalnızca yurt içinde tescil edilmiş konut veya taşıt alımlarını finanse edebilecek.

 

Tasarruf finansman şirketlerinin birleşme, devir, bölünme ve iradi tasfiyeleri; BDDK'nin denetiminde, mevcut yükümlülüklerini yerine getirebileceği ile ilgili bir plan sunması, müşterilerine olan finansman yükümlülükleri dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi koşuluyla yapılabilecek. Bu şirketler, tasfiye sürecinde yeni müşteri bulamayacak, sunulan plana uyulmaması veya söz konusu işlemlerin müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratacağının tespiti durumunda BDDK kararıyla iradi tasfiye izni iptal edilecek.


Şirketlerin aktif kalitesinin ve gelir-gider dengesinin bozulması sebebiyle öz kaynaklarının faaliyetlerin emin şekilde yürütülmesine engel olacak şekilde bozulması ya da şirket yönetimlerinin basiretsizliği sebebiyle karşılaşılan risklerin önemli ölçüde artması veya mali bünyeyi zayıflatabilecek şekilde yoğunlaşması hallerinden birinin BDDK'ce tespit edilmesi durumunda şirketten ilave önlemler alması talep edilebilecek. 


Tasarruf finansman şirketleri, tasfiyeleri halinde tasarruf sahiplerine ödenmek üzere, tahsil ettikleri organizasyon ücretlerinin binde beşini gelir hesaplarından ayırmakla yükümlü olacak. BDDK, bu oranı firma bazında üç katına kadar artırmaya ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili sayılacak. 

- Müşteriye cayma ve sözleşmede fesih hakkı

Kanun teklifiyle Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na, "tasarruf finansman sözleşmesi" başlıklı madde ilave edilecek.


Maddeyle, tasarruf finansman sözleşmesinin kapsamı düzenlenecek. Müşteri, sözleşme imzalanmasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir neden göstermeden cayma hakkına sahip olacak. Bu durumda katılım bedeli dahil tüm tasarruf geri iade edilecek. 


Müşteri, tasarruf finansman sözleşmesinin tasarruf dönemi bitimine kadar sözleşmede fesih hakkı bulunacak. Bu kapsamda katılım bedeli şirkette kalacak, diğer tasarrufları iade edilecek. 


Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na, tasarruf finansman faaliyetinin kapsamını belirleyen madde ilave edilecek. Bu kapsamda şirket fon havuzunu kendi operasyonel hesaplarından ayırmakla yükümlü olacak. Fon havuzundaki paralar amacı dışında kullanılamayacak ve haczedilemeyecek. Şirketler, faizsiz esaslara göre faaliyette bulunacak. 


Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğinin ismi "Finansal Kurumlar Birliği" olarak değiştirilecek ve varlık yönetim şirketleri ile BDDK gözetim ve denetimine tabi diğer kuruluşlardan uygun görülenler Birliğe üye yapılabilecek. 


Teklifle, tasarruf finansman müşterilerinin sözleşme fesih ve sözleşmeden cayma haklarını kullanmaları halinde birikimlerinin iade edilmesini engelleyen kişilere yönelik ve zimmet suçu işleyen tasarruf finansman şirketi yönetici ve mensuplarına yönelik adli ceza hükümleri de hazırlanıyor.


Bu kapsamda cayma ve sözleşme fesih hakkına aykırı işlem yapılması durumunda, 62 bin 500 TL'den az olmamak üzere aykırılık oluşturan işlem tutarının 5 katına kadar, "tasarruf finansman sözleşmesi" kapsamında aykırı işlem yapılması durumunda ise 25 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar idari para cezası kesilecek. 


BDDK'nin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığını muhatap talebi üzerine, sulh ceza hakimince, dava açılması durumunda davaya bakan mahkemece iş yerlerinin faaliyetleri ve reklamları geçici olarak durdurulacak, ilanları toplatılacak. 


Bu aykırılıkların internet ortamında yaşanması durumunda BDDK tarafından içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı alınabilecek. Karar uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yollanacak. 


İzinsiz tasarruf finansman faaliyeti gösteren şirketler hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tasfiye kararı alabilecek. 


Alınması gereken izinleri almaksızın tasarruf finansman faaliyeti yapan kişiler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezasına çarptırılacak. 


Teklifle, Kanuna "Tasarrufların çekilmesini engellemek" başlıklı yeni bir madde ekleniyor.  


Sözleşme imzalanmasını takip eden 14 gün içinde cayma hakkını kullanan müşteriye organizasyon ücreti dahil, aldığı tutarın tamamını 14 gün içinde geri ödemeyen, fesih hakkını kullanan müşteriye belirlenen süre içinde toplam birikim tutarını iade etmeyen veya sözleşmeyi tek taraflı fesheden şirketlere, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 500 güne kadar adli para cezası uygulanacak.