İzmir Uzundere'de kentsel dönüşüm ihalesi 20 Şubat'ta yapılacak!


İzmir Uzundere'de kentsel dönüşüm ihalesi 20 Şubat'ta yapılacak!

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, İzmir Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nde bulunan 3 parselde kat karşılığı inşaat yaptıracak. İhalesi 20 Şubat'ta gerçekleşecek inşaatın toplam bedeli 91 milyon 296 bin 800 TL olarak belirlendi.İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, İzmir Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nde bulunan 3 parselde kat karşılığı inşaat yaptıracak. İhalesi 20 Şubat'ta gerçekleşecek inşaatın toplam bedeli 91 milyon 296 bin 800 TL olarak belirlendi.


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:


İzmir İli Karabağlar İlçesi 11334 ada 1 parsel, 11336 ada 1 parsel ve 11339 ada 1 parsel ile belirlenen alanlarda kat karşılığı konut inşaatı yaptırılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35’nci maddesinin (a) bendine göre “kapalı teklif usulü” ile ihale edilecektir.

 

İzmir Uzundere


1 - İhale 20.02.2017 günü, saat 10:00’da İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 -2. Kat Toplantı Salonu 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA adresinde kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

2 - Tahmin Bedeli: 91.296.800,00 (Doksanbirmilyonikiyüzdoksanaltıbinsekizyüz TL)’dir.

3 - Bu ihalede işin keşif bedelinin %3’ü oranında (2.738.904,00TL tutarında) geçici teminat verilecektir.

4 - İsteklilerde aranan belgeler:

4.1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. (İller Bankası A.Ş. adına alınmış)

4.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.7. Vergi borcu olmadığına dair belge,

5 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

5.1. Banka referans mektubu

5.2. İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

5.3. İş hacmini gösteren belgeler

6 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler.

6.1. İş bitirme, iş denetleme, iş yönetme belgeleri, iskan raporu

6.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Son 15 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı işin keşif bedelinin P’si kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen en az IV-A Grubu Yapılar veya üst gruplarda tanımlı konut tipine uygun iş bitirme belgesi (İskân Ruhsatında veya iş bitirme belgesinde belirtilmiş olacaktır.) veya sayılı Kamu İhale Kanununun yapım işlerinde iş deneyimi değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/III, grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 Giriş Kat Evrak Servisi 06510 Çukurambar Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İhale dokümanını 1000,00 TL bedel karşılığında ihale tarih ve saatine kadar satın alınabilir. İhale ile ilgili belgeler İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 Giriş Kat Doküman Satış Servisi 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 Giriş Kat Döküman Satış Servisi 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA adresinden satın alınabilir.

9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması ihalesinde, idari şartname hükümleri uygulanacaktır.

İlan olunur.izmir uzundere kentsel dönüşüm ihalesi , İzmir Uzundere kentsel dönüşüm ihale bedeli , uzundere kat karşılığı inşaat ,