Afyonkarahisar Belediyesi'nden satılık arsa 8.3 milyon TL'ye!


Afyonkarahisar Belediyesi'nden satılık arsa 8.3 milyon TL'ye!

Afyonkarahisar'da yer alan arsa Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı tarafından 8 milyon 385 bin TL bedelle 5 Ağustos 2015 günü saat 14:00'da ihale edilecek.Afyonkarahisar'da bulunan arsa Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı tarafıdan 5 Ağustos 2015 günü saat 14:00'da satışa sunulacaktır.


Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Çetinkaya Mahallesi 21J-3C pafta 631 ada 198 parsel nolu 12.280,79 m2 alana sahip konut arsası vasıflı gayrimenkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile 05.08.2015 tarihinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda saat 14:00’da Encümen huzurunda ₺ 8.385.000,00 - muhammen bedel ve ₺ 251.550,00- geçici ihale teminatı ile satılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira-Satış Biriminde görülebilir.Çetinkaya Mahallesi, 21J-3C pafta, 631 ada, 198 parsel nolu 12.280,79 -m2 alana sahip arsa vasıflı gayrimenkulümüzün ihalesine katılacak istekliler istenilen belgeleri ve teklif mektubunu kapalı zarf içinde son müracaat günü olan 05.08.2015 tarihi saat 14:00’e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira-Satış Birimine vermeleri gerekmektedir.Kapalı teklif usulü ile satışa çıkan arsa vasıflı gayrimenkul K.D.V.’den istisnadır. İhale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.

3 - Satış İhalesine katılacak olanlar için;


İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

1 - Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

2 - Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden)

3 - İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

4 - Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden)

5 - Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

6 - Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

7 - Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (₺ 50,00-)


İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

1 - Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

2 - Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

3 - Ticaret Sicil Belgesi

4 - Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

5 - Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

6 - Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

7 - Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (₺ 50,00-)

- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında T.R.T. saat ayarı esastır.Afyonkarahisar Belediyesi , Afyonkarahisar Belediyesi satılık arsa , 2015 Afyonkarahisar Belediyesi , satılık arsa Afyonkarahisar Belediyesi ,

Hemen Teslim 4 proje