Afyonkarahisar Güvenevler'de satılık gayrimenkul! 26.3 milyon TL'ye!


 Afyonkarahisar Güvenevler'de satılık gayrimenkul! 26.3 milyon TL'ye!

Afyonkarahisar Belediyesi, Güvenevler Mahallesi'nde yer alan taşınmazını muhammen bedeli 26.3 milyon TL olarak ihale usulü ile satıyor. ihale 11 Ekim'de yapılacak..Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı tarafından Güvenevler Mahallesi, 110 pafta, 1840 ada, 1 parselde yer alan gayrimenkul ihale usulü ile satışa sunuluyor. Muhammen bedeli 26.3 milyon TL olarak belirlenen gayrimenkul için ihale 11 Ekim'de gerçekleşecek.


ARSA VASIFLI GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Güvenevler Mahallesi, 110 pafta, 1840 ada, 1 parsel nolu 14.611,75 m2 alana sahip arsa vasıflı gayrimenkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile 11.10.2017 tarihinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda saat 14:00’da Encümen huzurunda ¨ 26.301.150,00- (yirmialtımilyonüçyüzbirbinyüzellilira) muhammen bedel ve ¨ 789.034,50- (yediyüzseksendokuzbinotuzdörtliraellikuruş) geçici ihale teminatı ile satılacaktır.


2 - İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

Güvenevler Mahallesi, 110 pafta, 1840 ada, 1 parsel nolu 14.611,75 -m2 alana sahip arsa vasıflı gayrimenkulümüzün ihalesine katılacak istekliler istenilen belgeleri ve teklif mektubunu kapalı zarf içinde son müracaat günü olan 11.10.2017 tarihi saat 14:00’e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Kapalı teklif usulü ile satışa çıkan arsa vasıflı gayrimenkul K.D.V.’den istisnadır. İhale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.

3 - Satış İhalesine katılacak olanlar için;


İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

1 - Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

2 - Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden)

3 - İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

4 - Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden)

5 - Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

6 - Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

7 - Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

1 - Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

2 - Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

3 - Ticaret Sicil Belgesi

4 - Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

5 - Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

6 - Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

7 - Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)

- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında T.R.T. saat ayarı esastır.

İlan olunur.Afyonkarahisar Satılık gayrimenkul , afyonkarahisar Güvenevler gayrimenkul ihaleleri , afyonkarahisar satılık arsa fiyatları ,

Hemen Teslim 4 proje