Yakuplu'da 10.8 milyon TL'ye satılık 20 konut!


Yakuplu'da 10.8 milyon TL'ye satılık 20 konut!

Beylikdüzü Belediyesi, Yakupku'daki 20 konutu ihale ile satışa sunuyor. Konutların ihalesi 25 Ekim'de gerçekleşecek...Beylikdüzü Belediye Başkanlığı tarafından "Yakuplu 361 Ada 7 Parselde inşa edilen taşınmazda bulunan Belediye Mülkiyetindeki Bağımsız Bölümlerin Satışı" işi ihale ediliyor. Toplam muhammen bedeli 10 milyon 810 bin lira olarak belirlenen 20 konutun satış ihakesi 25 Ekim'de yapılacak.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait; " Yakuplu 361 Ada 7 Parselde inşa edilen taşınmazda bulunan Belediye Mülkiyetindeki Bağımsız Bölümlerin Satışı" işi 25/10/2018 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat: 30.00’da bağımsız  bölüm sırasına göre 2886 şayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecek.


İdarenin


a) Adresi; Beylikdüzü Belediyesi, Başakşehir Mahallesi Enver Adaları Caddesi No;2 Beylikdüzü/İstanbul.


t>) Telefon ve Faks Numarası: 0212 866 70 00 / 0212 871 15 31


2) İsin Adı:  Yakuplu 361 Ada 7 Parselde inşa edilen taşınmazda bulunan Belediye Mülkiyetindeki Bağımsız Bölümlerin Satışı


3) Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler:


a)    İhalenin yapılacağı yer; Beylikdüzü Belediyesî Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 BeşlikdBzil /İSTANBUL


b)    İhale Tarihi ve saati; 25/10/2018 - 10:00


e) Evrak Teslimi İçin Sön Tarih ve Saat: 24/10/2018 - 16:00 d)ı Satılacak Taşınmazlar;Yakuplu


Yakuplu4) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler


A)    Kanuni İkâmetgâh belgesi.


B)    Türkiye’de tebligat için adres beyanı.


C)    Oda Belgesi veya Nüfus Cüzdan sureti;


a- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti


b- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret verim sanayi edasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

e- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve {b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.


D)    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;


a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,


b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları île tüze! kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.


c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her binişini (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.


T) Vekaleten ihaleye bulma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye bulmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,


F)    İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.


G)    Geçici Teminat (2&8t> sayılı yasaya uygun),


H)    2&S6 sayılı Devlet İhale Kanununun "İhaleye Katılamayacak Olanlar" 6 neı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.


t) Yer Görme Belgesi,


Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler .Müdürlüğü Büyükşehir Mahallesi, Enver Adatan Caddesi. No;2 BeyltkdüaL' İSTANBUL adresinde görülebilir ve 50.00 TL karşılığı kayıtlı adreslerden temin edilebilir.


İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen evrakları 24/10/2018 Çarşamba günü Saat: 16:00'a kadar şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.


 Yakuplu satılık 20 konut , Yakuplu konut satışları , Yakuplu konut ihalesi ,