Turhal Belediyesi'nden satılık 33 gayrimenkul! 13.8 milyon TL'ye!


Turhal Belediyesi'nden satılık 33 gayrimenkul! 13.8 milyon TL'ye!

Turhal Belediyesi, Müftü Mahallesi'nde yer alan 33 gayrimenkul ihale usulü ile satışa sunuluyor. İhale 13 Eylül'de yapılacak.Turhal Belediye Başkanlığı tarafından Müftü Mahallesi'nde yer alan 33 gayrimenkul ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 13 milyon 85 bin 510 TL olarak belirlenen gayrimenkullerin satış ihalesi 13 Eylül'de yapılacak.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


Turhal Belediye Başkanlığından:


1 - İdarenin


a) Adı     :  Turhal Belediye Başkanlığı


b) Adresi     :  Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1   60300 Turhal - TOKAT


c) Telefon - Faks Numarası    : 356 275 1031/214 - 356 276 1156


2 - Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar Turhal Belediyesince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile satış ihalesine çıkarılacaktır.


Turhal Belediyesi


3 –


a) İhalenin Yapılacağı yer       :  Turhal Belediyesi Encümen Toplantı Odası


b) Tarihi ve Saati                    :  13.09.2018 – 10:00


4 - İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler


a) Özel Şahıslar;


- Kanuni ikametgâh


- İmza beyannamesi


- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik numaralı)


- Tebligat Adres Beyanı


b) Tüzel Kişilikler


- Siciline kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi.


- İmza sirküsü


- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik numaralı)


- Tebligat Adres Beyanı


- Sicil Gazetesi


c) Geçici teminat belgesi


d) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname


5 - Satışı yapılacak taşınmazların, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17. maddesinin 4. bendinin (r) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan dolayı K.D.V alınmayacaktır.


6 - Geçici teminat miktarı;


- İhaleye girmek isteyen istekliler taşınmazların muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Kanunun 25. maddesi uyarınca en az % 3 tutarında geçici teminatı nakit veya limit dahili banka teminat mektubu olarak ihale saatine kadar belediyeye yatırılacaktır.


7 - Satışı yapılacak olan taşınmazlar 2 eşit taksitle ödenecek olup 1. taksidi peşin (kesinleşen ihale kararının tebliğinden itibaren sözleşme ile birlikte on beş gün (15) içerisinde) kalanı ise müteakip ay ödemeli 1 (bir) taksit halinde alınacaktır. Müşteri 2886 sayılı Kanunun 57’nci maddesinde belirtilen zorunlulukları (İhale bedeli, ihale giderler, vergi, resim ve harçlar) tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde tamamının ödenmesi halinde idare gerek gördüğü takdirde 2886 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümlerince kesin teminat alınmayacak ve sözleşme yapılmayacaktır. 

8 - İhaleden doğacak kanuni kesintiler, İlan bedeli, tellallık harcı, damga vergisi ve diğer harçlar müşteriye aittir.


9 - Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.


10 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir.


11 - İhaleye ait şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde temin edilecektir.


12 - Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Turhal Belediyesi satılık arsa , Turhal Belediyesi arsa ihalesi , Turhal Belediyesi 2018 ihale ,