Trabzon Büyükşehir'den satılık arsa! 18.8 milyon TL'ye!


 Trabzon Büyükşehir'den satılık arsa! 18.8 milyon TL'ye!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Güzelyalı'daki arsasını ihale ile toplam muhammen bedeli 18 milyon 822 bin 915 TL olarak satıyor..Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Güzelyalı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan arsa ihale ile  13 Şubat'ta satılıyor. Arsaların toplam muhammen bedeli 18 milyon 822 bin 915 TL olarak belirlendi. 
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR


Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından:İlimiz Arsin İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, tapunun 147 ada 3 nolu parselde kayıtlı 25.097,22 metrekarlik taşınmaz 2886 Sayılı DİK’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

 

Taşınmazın ihalesine teklif verecekler; İhale zarflarını, şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olacak şekilde hazırlayarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına saat 12:00 kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) ile hangi işe ait olduğu isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Posta'da olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır.


İhale, 13.02.2018 tarihinde Salı günü, saat 14:30’da Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. Satış ihalesi iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren kanuni süresi içerisinde ve şartnamede belirlenen şekilde satış bedelini yüklenici ödeyecektir.  


 Trabzon Büyükşehir


İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:


a) T.C. vatandaşı olmak veya T.C kanunlarına göre, Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe sahip olmak ve bunu belgelemek


b) Kanuni İkametgah belgesi,


c) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,


d) İhaleye katılacak kişinin gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirküsü,


e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.


f) Tüzel kişi olması halinde,  ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,


g) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.


h) Ortak girişim olması halinde ilgisine göre tüm ortaklar ayrı ayrı a, b, c, d, e, f, g, j, k, m’deki belgeler ve Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,


i) Geçici ve Ek teminat olarak belirtilen bedelleri Belediyemiz veznesine ya da banka hesabına yatırarak aldıkları makbuzları veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,


j) 2886 sayılı Yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair beyanname.


k) Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Vergi Dairesine vadesi geçmiş borcu olamadığına dair belge,


l) İdari ve Teknik şartname bedeli 1.000,00-TL olup şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı,


m) Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.


n) Tüm bu belgeler, eksiksiz ve asıl olarak hazırlanarak, şartnamenin 10. Maddesine göre hazırlanarak ihale saatinden önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ilanda belirtilen saate kadar alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. İstekliler İhalenin yapılacak olduğu Büyükşehir Belediye Encümen salonunda hazır bulunulacaktır. İhaleye teklif verenlerden ihaleye katılmayanlar sundukları teklifler son teklif olarak kabul edilecektir.


 


İhale şartnamesi, istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığında 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.


İlan olunur.


 Trabzon satılık arsa , trabzon güzelyalı satılık arsa , Trabzon arsa ihalesi ,