Sultangazi Belediyesi 7 dükkanı 10 yıllığına kiralıyor!


Sultangazi Belediyesi 7 dükkanı 10 yıllığına kiralıyor!

Sultangazi Belediyesi tarafından Uğur Mumcu Mahallesi'nde yer alan 7 eczane dükkanı 10 yıllığına kiraya veriliyor. Kiralama ihaleleri 4 ayrı tarihte yapılacak.Sultangazi Belediye Başkanlığı tarafından Uğur Mumcu Mahallesi'nde yer alan 7 adet eczane dükkanı ihale ile 10 yıllığına kiraya veriliyor. Toplam 10 yıllık kira muhammen bedeli 17 milyon 400 bin TL olarak belirlenen dükkanlar için kiralama ihalesi 28 ve 31 Ağustos, 4 ve 7 Eylül tarihlerinde yapılacak.TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR


Sultangazi Belediye Başkanlığından:Sultangazi Belediyesi 7 dükkanı 10 yıllığına kiralıyor!
1 - Yukarıda özellikleri belirtilen Sultangazi Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile kiraya verilecektir. Belirtilen İhale, İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu 


Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 1. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle 


yapılacaktır. Şartname bedeli 250,00 (ikiyüzelli) TL olup Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden (İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu 


Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat) temin edilebilir.


2 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.


3 - İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:


1- 6197 SAYILI ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN UYARINCA "ECZACI" OLDUĞUNA İLİŞKİN SAĞLIK BAKANLIĞINCA TESCİL 


EDİLMİŞ VE ECZACILIK DİPLOMASININ NOTER TASDİKLİ SURETİ,


2- İkametgâh belgesi,


3- İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartname satın alma belgesi,


4- Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge aslı veya süresiz teminat mektubu, 

5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,


6- T.C. Kimlik numarasını içerir kimlik belgesi,


7- Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre 


yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).


4 - Geçici teminat: Tahmin edilen bedel üzerinden %3 (yüzde üç) oranında hesap edilerek alınacaktır.


5 - Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek alınacaktır.


6 - Tekliflerin Hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine 


isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf 


geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin 


adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.


Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen 


fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan 


teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.


7 - Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler 


iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile 


açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle 


işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

8 - İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.Sultangazi Belediyesi dükkan ihalesi , Sultangazi Belediyesi ihale , Sultangazi Belediyesi dükkan satışı ,