Sultangazi Belediyesi 10 yıllığına 4 dükkan kiralıyor!


Sultangazi Belediyesi 10 yıllığına 4 dükkan kiralıyor!

Sultangazi Belediyesi, eczane niteliğindeki 4 dükkanı ihale ile kiralıyor. Kiralama ihalesi 3 ayrı günde yapılacak.Sultangazi Belediye Başkanlığı tarafından eczane niteliğindeki 4 dükkan ihale ile 10 yıllığına kiraya veriliyor. Toplam muhammen bedeli 11 milyon 520 bin TL olarak belirlenen gayrimenkullerin kiralama ihalesi 11, 13 ve 25 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.


TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR


Sultangazi Belediye Başkanlığından:


Sultangazi Belediyesi 10 yıllığına 4 dükkan kiralıyor!


1 - Yukarıda özellikleri belirtilen, Sultangazi Belediyesine ait taşınmaz ihale ile kiraya verilecektir. İhale, İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54/1, 1. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 250,00 (ikiyüzelli) TL olup Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden (İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54/1, 2. Kat) temin edilebilir.


2 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.


3 - İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:


A) Gerçek kişi olması halinde;


1 - T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,


2 - İkametgâh belgesi,


3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,


4 - İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartnamenin satın alındığına ilişkin makbuz aslı,


5 - Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge aslı,


6 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,


7 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,


8 - Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),


B) Tüzel kişi olması halinde;


1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili Makamdan) kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge,


2 - Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),


3 - Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti,


4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı,


5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,


6 - Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge,


7 - İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartnamenin satın alındığına ilişkin makbuz aslı,


8 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,


9 - Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),


C) Ortak Girişim olması halinde:


Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.


4 - İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.


 
Sultangazi Belediyesi kiralama ihalesi , Sultangazi Belediyesi dükkan ihalesi ,