Sivas'ta satılık konut imarlı 2 arsa! 4.9 milyon TL'ye!


Sivas'ta satılık konut imarlı 2 arsa! 4.9 milyon TL'ye!

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı tarafından, Kardeşler Mahallesi'nde yer alan konut alanı imarlı 2 arsa ihale ile satışa çıkıyor.Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı tarafından Kardeşler Mahallesi'nde yer alan konut alanı imarlı 2 arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 4 milyon 930 bin 560 lira olarak belirlenen arsaların satış ihalesi 23 Ekim'de yapılacak.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


1- Mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresina ait aşağıda tapu kayıtları ve nitelikleri ile muhammen bedeli, geçici teminat tutarı ve ihale tarihleri belirtilen taşınmaz mallar, 2886 Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulüyle ayrı ayrı satılacaktır.


2- İhaleler, İl Encümenince, aşağıda belirtilen gün ve saatle Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.


3- İhalelere ilişkin şartnameler, mesai saatleri dahilinde İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce görülebilir/temin edilebilir.


4- İsteklilerin, her ihale için ayrı olmak üzere, aşağıdaki belgeleri içeren kapalı teklif zarflarını (dış zarf) ihale saatine kadar, makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermesi gerekmektedir.


Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:


a) İç zarf


b) Nüfus cüzdanı (Aslını ibraz etmek şartıyla sureti)


c) Tebliğe esas ikamet belgesi


d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnamesi


e) İstekli düzel kişilik ise bağlı olduğu oda kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi ile şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü


f) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi


g) Sivas İl Özel İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, işlerin hizasında belirtilen miktardaki geçici teminata ait alındı makbuzu


h) şartname


5- İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.


6- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


7- Telgraf, faks veya e-postayla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.


SivasSivas satılık konut imarlı 2 arsa , Sivas satılık arsa , Sivas arsa ihalesi ,