10 / 08 / 2022

Sivas Belediyesi'nden satılık 10 arsa! 37.3 milyon TL'ye!

Sivas Belediyesi'nden satılık 10 arsa! 37.3 milyon TL'ye!

Sivas Belediyesi, Kılavuz ve Kardeşler Mahallesi'ndeki 10 arsayı ihale ile satışa sunuyor. İhale 12 Ekim'de gerçekleştirilecek.


Sivas Belediyesi, Kılavuz ve Kardeşler Mahallesi'nde yer alan 10 arsayı ihale ile satışa sunuyor. Toplam muhammen bedeli 37 milyon 312 bin 474 lira olarak belirlenen arsaların satış ihalesi 12 Ekim'de gerçekleşecek.


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR


Sivas Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri bulunan gayrimenkuller (Arsa); 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. ve 40. Maddeleri gereğince şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Kapalı Teklif Artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.


Sivas Belediyesi


İhalesi; 12 EKİM 2018 Cuma günü Saat 16:00'da başlamak üzere her 5 dakikada bir Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00.TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)


İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için); 

a- İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı,


b- Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,


c- Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,


d- Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,


e- Geçici Teminatı ile şartname bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,


f- İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2018 yılı içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi,


g- İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.


h- Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, fax numarası ve elektronik posta adresleri ile yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini taşımalarını gerekmektedir,


i- İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.


j- Dış zarf ile İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.


1- Teklif mektubunu içeren zarf, tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve teklif vermeye yetkili kişinin imza beyannamesi, imza sirküleri ve hangi işe ait olduğunun yazılması(dış zarf)


2- Teklif mektubu: Teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması ve bu mektupta şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.(iç zarf)