Osmangazi'de arsa karşılığı gelir paylaşımı ihalesi yapılacak!


Osmangazi'de arsa karşılığı gelir paylaşımı ihalesi yapılacak!

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi'nde arsa karşılığı gelir paylaşımı ihale edilecek. İhale 4 Eylül'de gerçekleştirilecek.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 11514 Ada 1 nolu parsele ait arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi ihale ediliyor. İhale, 4 Eylül 2018 Salı saat 15:00’da Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacak.ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


1 - Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 11514 Ada 1 Nolu Parsele Ait Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.


2 - İhale, 04/09/2018 Salı saat: 15:00’da Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.(Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Yeni Hizmet Binası Zafer Mah.  Ankara  Yolu Cad. C Blok Zemin Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA) Değerlendirme sonucu uygun görülen isteklilere, ihalenin pazarlık(açık arttırma) bölümünü içeren ikinci oturumunun yapılmasına aynı gün devam edilecek veya yapılacağı yer, tarih ve saat davet mektubu ile bildirilecektir. 

3 - Geçici Teminatlar Belediyemiz veznesine nakit ödenebileceği gibi, 2886 sayılı Kanunun 26. maddesine göre hazırlanmış teminat mektupları da kabul edilebilecektir.


4 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. A Blok 1. Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA adresinde ücretsiz görülebileceği gibi, KDV Dahil 500,00-TL (BeşyüzTürkLirası) bedel ile yine aynı yerden temin edilebilecektir.


5 - İhaleye katılacak olanlar;


5.1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.


5.2- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.


5.2.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.


5.2.2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.


5.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.


5.3.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.


5.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.


5.4- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak/katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.


5.5- Ortak girişimler ihaleye katılabilir, konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.


5.6- Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden en fazla 3 ay önce düzenlenmiş belge.


5.7- Gelir ve Kurumlar Vergisi Borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden, ihale tarihinden en fazla 3 ay önce temin edecekleri belge.


5.8- İsteklilerin, ihalenin yapılacağı tarih olarak belirtilmiş olan tarihten önceki son on beş yıl içinde, kendilerine ait ve tek bir iş kapsamında en az toplam 30.000 m² (Otuz bin m²) inşaatı, (konut, ofis, AVM, otel vb.) tamamlamış olduklarını gösteren İş Bitirme Belgelerinin ( İş bitirme belgesi, iş durum belgesi, İş denetleme belgesi, iş yönetme belgesi veya Yapı Kullanma İzin Belgesi) aslı veya noter tasdikli suretini vermeleri zorunludur.


5.9- Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.


5.10- Teklif Mektubu (Teklif Mektubu örneğine uygun).


5.11- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na hitaben yazılmış, işin adına alınmış, isteklinin Arsa Satış Karşılığı İdare Payı Toplam Gelirinin (ASKİPTG) %3'ünden az olmamak üzere geçici teminata ait alındı veya Banka Teminat Mektubu.


5.12- Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.


5.13- Mali Durum Bilgi ve Belgeleri:


İstekli (tek başına veya ortaklık halinde ortakların her birini içerecek şekilde) bu işi yürütecek gerekli mali kapasiteye sahip olduğunu veya bunu sağlayabileceğini ve tüm gereksinimlerini karşılayabileceklerini açıkça gösteren Mali Durum Bilgisi vereceklerdir. Bunun için genel müdürlük teyitli banka referans mektupları ile İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi Dairesince onaylanmış nüshalarını vereceklerdir.


Banka Referans Mektubu:


Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.


Banka referans mektuplarında; kullanılabilir nakit kredi toplamları ile kullanılmamış teminat mektubu kredi toplamlarının ayrı ayrı olmak üzere, İstekli’nin Teklif edeceği İdare Payı Toplam Gelirinin (ASKİPTG) % 10’undan az olmadığının belgelenmesi gerekmektedir. Ortak Girişim olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin bu şartın tamamını karşılaması halinde ise diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

İsteklilerin, banka referans mektupları ile birlikte bu banka referans mektubunu veren Bankanın Genel Müdürlüğünden alınmış teyit yazısının aslını ve banka referans mektubu ile teyit yazısını imzalayan Banka yetkililerinin, yetkili olduklarını gösteren belgeleri vermeleri zorunludur. Belirtilen bu şartlara uygun olmayan banka referans mektubunu sunan İstekliler, ihalenin Kapalı Zarf Teklif Alma ve Pazarlık / Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumuna katılamaya yeterlik alamazlar.


Bilanço veya Eşdeğer Belgeler:


İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler.


Bu durumda;


a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),


b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),


c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması gerekir ve bu üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.


Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


İş Hacmini Gösteren Belgeler:


İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;


a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,


b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.


Toplam cironun, teklif edilen İdare Payı Toplam Gelirinin (ASKİPTG) % 25’inden; 

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen İdare Payı Toplam Gelirinin (ASKİPTG) % 15’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.


6 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin ihaleyi yapmama kararı kesindir.


7 - İhale dosyası aslı (varsa zeyilnameler veya açıklamalar dâhil), teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların (varsa zeyilnameler veya açıklamalar dâhil) her sayfası İstekli tarafından mühürlenip imzalanacaktır. Ortak girişim olması halinde belirtilen evraklar tüm ortaklarca kaşelenip imzalanacaktır. Bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır.


8 - Dış Zarf aşağıdaki belgelerden oluşacaktır.


A- İç Zarf


- Teklif Mektubu


B- 5.maddede yazılı ihaleye katılma şartlarını belirtilen belgeler


A ve B fıkralarında belirtilen belgeler Dış Zarfa konularak kapatılacaktır. Kapatılan Dış Zarfın üzerine isteklinin (Özel veya Tüzel Kişinin adı, ortakları) adı veya Ticari unvanı, açık adresi ve teklifin hangi ihale için verildiği yazılacaktır.


9 - Teklifler, 04/09/2018 saat 14:00’a kadar sıra numaralı makbuz alındı karşılığında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’ne Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. A Blok 1. Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA adresine teslim edilecektir.


10 - Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.


 Osmangazi arsa karşılığı gelir paylaşımı , Osmangazi arsa ihalesi ,