10 / 12 / 2023

Menderes Belediyesi'nden satılık tarla! 3.6 milyon TL'ye!

 Menderes Belediyesi'nden satılık tarla! 3.6 milyon TL'ye!

Menderes Belediyesi, Ataköy Mahallesi'ndeki tarlayı ihale ile 3 milyon 699 bin 280 TL olarak satıyor...


Menderes Belediye Başkanlığı, Ataköy Mahallesi'nde bulunan tarlayı ihale ile  14 Mart'ta satıyor. Tarlanın toplam muhammen bedeli 3 milyon 699 bin 280 TL olarak belirlendi. 


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR


Menderes Belediye Başkanlığından:


1 - İHALE KONUSU VE ŞEKLİ:  İzmir  ili, Menderes ilçesi, Ataköy mahallesinde bulunan gayrimenkul (tarlanın) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35’nci maddesi (a) bendinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü ile aynı Kanunun 37. maddesine göre ihale edilerek satışı yapılacaktır.


SATILACAK GAYRİMENKUL:


 Menderes Belediyesi2 - İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz Menderes Belediyesi’nce 14.03.2018 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 10.00’da Menderes Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.


3 - İHALE ŞARTNAMESİ: İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Menderes Belediyesi, İşletme İştirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve ihale şartnamesini 400,00.-TL ücret karşılığında satın alabilirler.


4 - SON TEKLİF VERME SAATİ: 9.30


5 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:


A) Gerçek kişiler için;


1) Nüfus cüzdanı fotokopisi


2) Noter tasdikli imza beyannamesi


3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin Noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi


4) Tebligat için adres beyanı


5) Geçici teminat yatırdığına dair belge


6) İkametgah sureti


7) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)


8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)


9)Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname


B) Tüzel kişiler için:


1) İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)


2) Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde) (aslı) (Ticaret, Sanayi odası vb.)


3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi, imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)


4) Geçici Teminat yatırdığına dair belge


5) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi(aslı veya noter onaylı)


6) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)


7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak )


8) Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname


Satış ihalesine teklif verecekler, içinde iç zarfın ve yukarıda istenen belgelerin bulunduğu dış zarfı en geç ihale günü saat 9.30’a kadar İzmir Menderes Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kira ve ihale, satış birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır.


İstekliler 14.03.2018 tarihinde saat 9.30 kadar Belediyemizin ilgili birimine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesi ve şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı taktirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir. Postalarda meydana gelen gecikmelerden Belediye Başkanlığının hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.


Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.


İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.


Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.