10 / 08 / 2022

Boyabat Belediyesi'nden satılık 2 gayrimenkul! 4.6 milyon TL'ye!

 Boyabat Belediyesi'nden satılık 2 gayrimenkul! 4.6 milyon TL'ye!

Boyabat Belediyesi, Camikebir Mahallesi A. Menderes Bulvarı'nda yer alan 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'ndeki iki bağımsız bölümü 4 milyon 605 bin 240 TL olarak satışa sunuyor.


Boyabat Belediye Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezinde 2 Nolu ve 7 Nolu bağımsız bölümde bulunan 2 gayrimenkul ihale ile7 Mart'ta satışa sunuluyor. İhalenin toplam muhammen bedeli 4 milyon 605 bin 240 TL olarak belirlendi.TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


Boyabat Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan 685 Ada 30 Parselde Bulunan Belediyemiz 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezinde 2 Nolu bağımsız bölümde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif artırma usulü ile satılacaktır.


2 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan 685 Ada 30 Parselde Bulunan Belediyemiz 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezinde 7 Nolu bağımsız bölümde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif artırma usulü ile satılacaktır.


3 - İhale Boyabat Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 07.03.2018 tarihinde saat 14:00’den itibaren Boyabat Belediye Encümenince yapılacaktır.


4 - İhale şartnamesi Boyabat Belediyesi, Gelir Müdürlüğü’nden her bir taşınmaz için 200,00-TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) ücret karşılığında satın alınabilir.


5 - İhaleye çıkarılan taşınmazların muhammen satış fiyatları, geçici teminat miktarları ve ihale saatleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.


6 - İhaleye çıkartılan yerin, ihale gün ve saati ile ihale muhammen bedeli: Boyabat Belediyesi7 - İhaleye Girecekler:


a) Gerçek Kişiler;


1. Mahalle muhtarından veya nüfus müdürlüğünden ikametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,


2. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,


3. Geçici Teminat


4. Belediye Gelir Müdürlüğü servisinden borcu yoktur belgesi,


5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.


6. İhale Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)


7. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi


8. Teklif Mektubu


b) Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);


1. İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliğin temsile haiz şahısları gösterir belge (yetki belgesi),


2. İmza Sirküleri,


3. Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Belgesi,


4. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,


5. Geçici Teminat


6. Belediye Gelir Müdürlüğü biriminden borcu yoktur belgesi.


7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.


8. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi


9. İhale Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)


10. Teklif Mektubu


8 - Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.


9 - Taşınmazların ihale bedeli peşin olarak 15 gün içerisinde ödenecektir.


10 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar ipotek masrafları ve diğer giderler yükleniciye aittir.


İlan olunur.