Malatya Büyükşehir'den satılık 2 arsa! 11.6 milyon TL'ye!


 Malatya Büyükşehir'den satılık 2 arsa! 11.6 milyon TL'ye!

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşiltepe ve Yaka Mahallesi'ndeki 2 arsa ihale ile toplam muhammen bedeli 11 milyon 697 bin 782 TL olarak satılıyor..Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşiltepe ve Yaka Mahallesi'nde yer alan 2 arsa ihale usulü ilei 21 Aralık'ta satılıyor. Arsaların toplam muhammen bedeli 11 milyon 697 bin 782 TL olarak belirlendi. 

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Malatya Büyükşehir Belediyesinden:


1 - Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan, Malatya İli, Yeşilyurt İlçesinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen, taşınmaz malların satış ihaleleri listede gösterilen tarih ve saatte Belediyemiz Hizmet binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü” ile satış yapılacaktır. Taşınmazların ödemesi, ihale bedelinin % 40’ının peşin geri kalan kısmın ise peşin ödemenin son gününden başlamak şartı ile 1 (bir)’er aylık zaman aralıklarında 10 eşit taksitte ödenecektir. İhale bedelinin tamamının ödemesi yapıldıktan sonra tapu tescil ve yer teslim işlemleri yapılacaktır.


2 - Satışı yapılacak taşınmazların yeri, konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.


3 - İhaleye çıkarılan taşınmaz mallar ile ilişkin ihale şartname ve ekleri bedelsiz olarak, Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınabilir, ücretsiz olarak incelenebilir.


4 - İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgâh belgesi)

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı fotokopisini, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, geçici teminat mektubunun süresiz olması gerekmektedir.

e) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, ortak katılım halinde Ortaklık Girişim Beyannamesi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.

5 - Posta ile yapılan müracaatlardaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Büyükşehir Belediyesine ait ihale konusu taşınmazların satışı KDV'ye tabi değildir.

7 - İhaleye katılacak olanlar taşınmaz malların ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihleri ve saatlerinden öncesine kadar Büyükşehir Belediyesi veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

8 - Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümeni bahse konu arsalara ait ihaleleri yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım-satım, yer teslimi, KDV. gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.


  Malatya BüyükşehirMalatya Büyükşehir satılık arsa , Malatya satılık arsa ihalesi ,