Kütahya Belediyesi kat karşılığı inşaat ihalesi yapıyor!


Kütahya Belediyesi kat karşılığı inşaat ihalesi yapıyor!

Kütahya Belediyesi tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan Kentsel Çalışma Sahası Tesisleri Alanında bulunan taşınmaz üzerinde kat karşılığı yapım işi ihale edilecek.Kütahya Belediye Başkanlığı tarafından mülkiyeti Belediyeye ve İl Özel İdaresi’ne ait, İlimiz, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde yer alan Kentsel Çalışma Sahası Tesisleri Alanında bulunan taşınmaz üzerinde kat karşılığı yapım işi ihale ediliyor. İhale 28 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.


Kütahya Belediyesi kat karşılığı inşaat ihalesi yapıyor!


KAT KARŞILIĞI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR


Kütahya Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Belediyemize ve İl Özel İdaresi’ne ait, İlimiz, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde aşağıda özellikleri yazılı olan Kentsel Çalışma Sahası Tesisleri Alanında bulunan taşınmaz üzerinde kat karşılığı yapım işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ihaleye konulmuştur.


2 -


a) İhale Tarihi / Günü / Saati      :  28 Ağustos 2018 Salı 14:00


b) İhalenin Yapılacağı Yer         :  Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu K: 5 

3 - İhalenin Yöntemi: İhalede, tapu bilgileri verilen alanın ekli haritada ve aşağıdaki tabloda belirtilen bağımsız bölümler sabit kalacak, ilave olarak istenen muhammen bedelin (20.000,00 TL) artırımı şeklinde gerçekleşecektir.
4 - İhaleye katılacaklardan istenen belgeler (İhaleye girebilme şartları):


(a) Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,


(b) Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,


(c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi,


(d) İhaleye sadece gıda üreticileri katılabilecektir. (Ticaret Odası’ndan bu konuda faaliyet gösterdiğine dair belge alınacaktır.)


(e) Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, (2018 onaylı)


(f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.


(g) SGK ve Vergi Dairesine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair alınmış belge aslı,


(h) İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Tahsilat Servisi) alınmış belgenin aslı,


(ı) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeler,


(i) Teklif Mektubu (Islak imzalı),


(j) 2886 Sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,


(k) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,


(l) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,


(m) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri,


(n) Kütahya Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat ve özel teminata ait alındı veya banka teminat mektubu (süresiz).


İstekliler 28 Ağustos 2018 tarihinde saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini teslim edecekler. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi Encümen huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Daha fazla bilgi ve kat karşılığı yapım şartnamesini almak isteyenlerin, mesai gün ve saatlerde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası K: 3) müracaatları ilan olunur.Kütahya Belediyesi kat karşılığı inşaat ihalesi , Kütahya Belediyesi ihalesi , Kütahya Belediye Başkanlığı ihale ,